FANDOM
EÇS/10/166 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/168

çeri serdarı, Budin kulu serdarı, Budin kulu tarafından ha­rac ağası, muhtesib ağası, şehir kethüdası, Bacdar ağası, Mi­mar ağası, Dizdar ağası vardır.

Öziçse kalesinin yeri ve şekilleri: Deçina nehri kenarın­da yüksek kaya üzerinde dörtgen şeklinde etrafı üçbinyüz adım gelen bir kaledir. Etrafında kırkbir kule dörtbin adet beden dişleri vardır. Duvarının yüksekliği kırkyedi arşındır. Dört tarafı gayya kuyusu gibi olup, hendeği yoktur. Batı, kuzey ve güney tarafında havaleleri vardır amma uzaktır. O dağlardan bu kaleye yürüyüş mümkün değildir. Bu kaleye lâğım ve toprak sürmek mümkün değildir. Vakıa zamanımı­zın demir toplarına dayanamaz, yıkılır amma hiç bir suretle hücum ile yanına varılamaz. Çünkü bir tarafı yalçın tepe üzerinde olup, üç tarafını da Deçina nehri kuşatmıştır. De­re o kadar derindir ki, kaleden bir taş atılsa dereye ancak uzun zamandan sonra iner. Velhâsıl bu kale kuşatılarak du­varlarına top vurulsa yine içeride olanlar, kayadan mağara­lara girüp, kurşunları ile kalenin yanına kimseyi sokmazlar. Kaleyi yapan, Deçina suyunun aktığı yere bir yüksek kule yapıp, bu kalenin seksen kulaç urganları çark dolaplara ko­şup, aşağı Deçina nehrinden su çektiğini düşman asla göremez. Burada yalçın kayalardan Deçina nehrinin aktığı sesi, gürleyerek adamı sağır eder. Kale içinde on ev vardır. Diz­dar, hatip, kethüda, imam ve mehterbaşı evleri, Fâtih'in bir küçük camii, cebehânesi, tahıl anbarları vardır. Kuzeye ba­kar üç kat kapısı vardır. Yirmi adet tımarlı neferleri vardır.

Bu kalenin kıble ve doğusunda kaleden yokuş aşağı yal­çın kesme kaya yolları ile tam ikibin adım inüp, kat kat De­çina nehrinin sağ ve solunda altlı üstlü kârgir, bağ ve bah­çeli bir güzel şehirdir. Dörtbin sekizyüz tahta ve kiremit ör­tülü konakları vardır. Zeamet erbabının ve zenginlerinin he­sabı yoktur. Bilhassa zeamet sahibi Cafer ağanın sarayı pek meşhurdur. Üç mahalle reaya ve haraç veren hiristiyanı, bir mahalle Yahudisi vardır. Ermeni, Frenk, Macar ve Rum'u yoktur. Çoğu lâtin, Sırp ve Bulgardır.İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.