FANDOMEÇS/10/172 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/174


rinden kaybolup, üsküp şehrinde Fâtih Sultan Mehmed'e gelerek ba­şından geçeni anlatır. Akşemsüddin Hazretleri ile Mahmud Paşa hu­zurunda Müslüman olunca ismine Ahmed bey derler. O gün Fâtih'den ellibin güzide asker alıp, birkaç parça şâhî top ile üsküb kalesinden ılgar ile gidüp, Miloşove kalesini kuşatır. Kaleyi fetheder, babası hile ile kaçar. Ahmed bey kale anahtarlarını müjde ile Fâtih Hazretlerine gönderir. Ahmed beyin babası olacak mel'u herif de kaçarak Dobro Venedik yakınında Bolagay kalesi denilen hisarı merkez edinir. Fâtih sevincinden Miloşove'yi bir tuğlu sancak ile Ahmed beye ihsan edüp, (babanın vilâyetinden ne kadar il fethedersen senin olsun) diyerek eline ferman verir. Bunun üzerine Ahmed bey bütün Hersek vilâyeti­ni fetheder.


Müloşove kalesinin yeri: Yalçın bir kaya üzerinde sağ­lam taş bir kaledir. Amma top güllesinden bâzı yerleri yıkıl­mıştır. Oniki kulesi vardır. Hisar içinde anbarları zahire ile doludur. Yirmi kadar tahta örtülü evleri vardır. Fâtih'in bir küçük camii, hazinesi, cebehânesi, kuzeye bakan bir demir kapısı vardır. Bir suyolu olup, oradan gizlice nehirden su alınır. Miloşove nehri Hersek sancağı toprağında bu kale al­tından geçen Prepol kalesi önünde Lim nehrine karışır. Kalenin dizdarı, yüzelli adet neferleri, yeteri kadar cephanesi vardır. Aşağı varoş o kadar mâmur değildir. Altmış kadar tahta örtülü evleri, bir camii, bir hanı ,on kadar dükkânı, yer yer bağ ve bostanları vardır. Bin kadar gaazi yiğitleri olup, her zaman Koturlular ile savaş edüp, esir alırlar.


Bu kalenin yine kuzeye yarım saat gidüp, tekrar Prepol kasabasına gelüp, sabahleyin batıya beş saat giderek Taşlıca kasabasına geldik.

Süslü Taşlıca Kasabası: Kalesi yoktur. Ertafı beyaz bil­lur gibi taşlı dağlardır. Şehir o taşların ortasında, su kenarında yapıldığı için (Taşlıca) denilir. Hersek paşasının mer­kezidir. Çünkü bu şehir, vilâyet ortasındadır. Bu şehirde paşa sarayına misafir olduk. Yirmi adet odaları, divanhanesi, sofaları, kaynak suyu üzerinde bir ahşab köşkü, mutfağı, bir çok ahırları vardır. Hersek paşasının merkezi olup, paşa-


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.