FANDOMEÇS/10/173 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/175

sının hası 100.515 akçedir. Yirmidört zeamet, ikiyüzyirmidört tımar sahibi, alaybeyisi, çeribaşısı ve cebelileri ile üçbin as­keri vardır. Yüzelli akçe pâyesiyle şerif kazadır. Yetmiş par­ça köyünden kadısı içün yedi kese, paşası içün yetmiş kese hâsıl olur. Müftüsü, nakîbüleşrâfı, ayan ve eşrafı, sipahi kethüdâ-yeri, yeniçeri serdarı, muhtesib ağası, şehir kethüdası, haraç ve bacdar ağaları vardır.


Şehrin yeri: Şehir, çıplak, beyaz kar gibi kayaların orta­sında bağlı bahçeli bir yerdedir. On mahallesinin beşi islâm, beşi hiristiyandır. Camileri on mihrabdır. En güzeli Hasan Paşa câmiidir. Zâten bu şehirdeki kurşun örtülü imaretlerin, hepsi Hasan Paşanın hayratıdır. San'atlı bir minaresi, mavi kubbesi vardır. Kubbenin etrafında altı adet yarım kubbeler vardır. Dışarı kıble kapısı üzerinde dört adet de mermer sü­tunlar üzerinde üç kubbe daha vardır. Caminin dört köşe­sinde dört süs kubbesi daha vardır. Cami küçüktür amma alemleri, adam boyu kadardır. Bu alemleri hayır sahibi, Mı­sır veziri iken orada yaptırarak üzerine onbin altın ile yaldız vurdurmuş ve Mısır İskenderiye'sinden Venedik gemileri ile göndermiştir. Parıltısından insanın gözleri kamaşır. San'atlı bir minberi vardır. Mermer ustası öyle bir kalem vurmuştur ki, san'atına aşkolsun. Mihrabı üzerinde siyah kadife üzeri­ne sırma işlemeli bir kâbe tasviri vardır. Camiin bahçesi et­rafı ağaç parmaklıktır. Camiin döşeme hasırlarını Hasan Pa­şa Süleyman Han zamanında Mısır'dan göndermiştir. Hâlâ olduğu gibi durur. Hacı-Hüseyin camii, Hacı Rıdvan camii, Hacı-Ali camii, Odabaşı camii, Ahmed bey camii vardır. İki medrese, üç mektebi, iki tekkesi, bir Hasan Paşa imareti, bir havası hoş hamamı, bedestan gibi kale şeklinde üç hanı vardır. Yediyüz kadar bahçesiz, kagir yapı, tahta ve kiremit, ka­yağan örtülü evleri vardır. Paşa sarayı şehrin doğusunda olup, Berzinçse nehri kenarındadır. Çarşısı ikiyüz dükkândır. Ço­ğu tüfenkçi dükkânıdır. Havası güzel, caddeleri temiz kaldı­rım döşelidir. Lodos tarafı iki saat uzunluğunda bir sahra olup, içinden Tihotina nehri geçer. Bu taşlıca sahrasındaİÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.