FANDOMEÇS/10/178 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/180

sondurma saçak yapmıştır ki, gören hayran olur. Avlusunun ortasın­da altı adet sütun üzerinde bir büyük köşk kubbesi gibi bir penbe kubbe altında abdest havuzu vardır. Fıskiyelerinden sular fışkırır. Bir san'atlı şâfii havuzudur. Hayır sahibi Hasan Paşa, Budin defterdarı iken Budin'de ölüp, vasiyeti üzere cesedini bu Foça şehrindeki camiin kubbesi altına gömmüşlerdir. Bu camiin kıble kapısının üzerinde be­yaz mermer üzerine Karahisarlı tarzında güzel yazı ile târihi şudur:


(Kad bünîye hâzal câmiişşerif sâhib-ül-hayrat vel hasenat Hasan


Bin Yusuf ve elka târihahu: Ya kayyum takabbel bikabul-i Hasen)


(Sene 1047)


Bu câniiye bitişik Emir Mehmed Ağa camii güzel bir camidir amma ceınâatsizdir. Bu câıniye halk arasında (Paşa camii) derler. Kapısı üzerindeki târihi şudur:


(Kad biiniye ve vesea hâzel câmiişşerif Mehmed ağa ibn Abdül-lâtif el mütevellîilvakıf, harrere fî seneti ihdâ ve sittin ve seb'amie (Sene 761)


(Cafer Efendi camii) kurşunla kaplı bir nurlu camidir. (Süleyman Bey camii) ferah ve gönül açıcıdır amma cemâati azdır. Bu camiler­den başka bu tarafta mahalle mescitleri vardır. Altı adet medresesi vardır. Bâzılarında hadîs okunur. Sekiz adet tekkesi vardır. Şehrin kıble tarafında ve bağ ve bahçeler içinde, çarşı ve pazara bakan (Bayezid Baba tekkesi) vardır. Üç hamamı vardır: Biri merhum Fat­ma Sultan hamamı, biri Bayezîd hamamı, biri de Sipahiler halifesi Mustafa Efendi hamamıdır. Bu hamam yakınında mahkeme de Mus­tafa Efendinindir. Mustafa Efendi hamamı yanında bir geniş namaz­gah vardır, iki imareti vardır. Biri Bayezîd Hanın, biri Alaca câmiindir.


Kırk çeşit balığı, beyaz ekmeği, saf balı vardır. Yedi çeşit sulu üzümü, vişnesi, pire basmaz armudu meşhurdur. Bacdar ağanın an­lattığına göre, yirmialtıbin dönüm öşür veren bağı vardır. Çarşısı 540 dükkândır. Şehrin ortasından Dirin nehri geçer. Hayvan ile geçil­mez. Batısı verimli bağlardır. Şehir halkı kayıkla karşıya geçerler. Şehrin sarayları ye konakları hep Dirin nehri kenarındadır. Balkon

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.