FANDOMEÇS/10/184 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/186

alır... Bir müslüman köyüdür. Ama düşman korkusundan her gece dağlarda, yatarlar. Sonra bu Dabra sahrasının aşağı batı tarafına üç saat gidüp, (Dol) kasabasına geldik.


Dol (Predol) kasabası: Bir dere içinde bağlı, bahçeli, şi­rin camili, iki mescidli, bir tekkeli, bir küçük hamamlı, bir hanlı, onbeş dükkanlı şirin bir kasabadır. Amma uskuklular ile burada bizden evvel büyük cenk olup pek çok ümmet-i Muhammed esir olmuş, bütün halkı dağlara ve çetin belle­re kaçmışlardı. Bağ ve bahçelerinde meyveler, yerlere seril­mişti. Hakir gördüm ki, bu kasabada insandan eser yok, adamları kaçmış, biz de kaçıp, aşağı batıya Dol deresi içine gidüp, derenin sağ tarafı üç saatlik yer topraklı bayırlar olup, safi bağdır. Sahipleri sağ ise de mahsullerini almak­tan âcizdirler. Bu dere kenarında bir karış bile boş toprak yoktur. Novesin kalesinin bütün bağları bu Dol deresindedir. Üzümü her tarafta meşhurdur. Bir salkım üzümü dört beş okka gelir. Kokuludur, şırasından şarab çıkarırlarrnış. Bu dereyi üç saatte geçüp (Ustulca) kasabasına geldik.


Ustulca kasabası: Hersek sancağında Paşa voyvodalığı­dır. Kazadır. Dört tarafı kayalıktır. Bir camii, üç mescidi, bir küçük, hamamı, bir hanı, yirmi adet dükkânı, ikiyüzseksen kadar kayağan örtülü bağ, bahçeli, sulu evleri olan gü­zel kasabadır. Bütün evleri düşman korkusundan kârgir ya­pı olup, dörtköşe demir kapılı kuleleri vardır. Evleri batıya bakar. Dol deresi (Bregava) ağzında olup, kasabanın un de­ğirmenleri Dol deresi suyu ile döner. Bu tarafların bütün nehirleri batıya akıp, Narenta suyuna karışır. Şehrin ensesi, Dol deresi dağlarıdır. Halkı kalpak ve beyaz sarık giyüp, Boşnakça konuşurlar. Garip dostu, sözlerinde duran gaazilerdir. Hattâ hakîr bu şehre gelmezden bir gün evvel beş gün kadar Kotur kâfiri gelüp, bu şehirde bir çok ümmet-i Muhammedi esir almış ve pek çok mal gasbetmiş olup, bazı evleri yakmışlar... Bâzı kulelerde kapanan ümmet-i Muhammed, bu hakiri görüp, kuleden çıktılar ve bizi de hepimizi bir kuleye kondurdular. Allah'a şükür, bu şehirden alınanİÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.