FANDOMEÇS/10/186 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/188

Kethüda efendimizin mektupları okunup, Paraçalı Mustafa Paşanın dahi malûmu oldu. Dobrovenedik hazinesinden ve­rilmek üzere üç bin tüfenkli yiğide Mustafa Paşa Pandorbaşı tâyin edildiğinden ve Rab seferinden kurtulduğundan güya oynayıp, hakire o dahi bir kese, bir at, bir frenk gulârnı ve talimli bir tazı köpeği ve bir çapar zağar ihsan eyledi.


DOBROVENEDİK VİLÂYETİNE GİTTİĞİMİZ

Ertesi gün göç boruları çalındı. Lobin'den kalkıp güne­ye dağlar aşarak 7 saatte (Löbomir) nahiyesine geldik. Burada Söhrab-Mehmed Paşa askerleriyle çadırlarda kaldık ve kale kapudanının sarayında büyük bir ziyafet verildi. Sonra Söhrab-Mehmed Paşaya, Paraçalı Mustafa Paşaya ve hakire hediyeler verdi. Burası, havası güzel verimli bir topraktır. Dört tarafından akan sular birçok değirmenler döndürür. Et­rafta olan köylerde beşer onar top ve tüfenkli kuleler var­dır. Çoğunlukla Nove gaazileri burada otururlar. Hakir er­tesi gün sadrâzamdan getirdiğimiz emr-i şerifleri ve mek­tupları, Dobrovenedik şehrine götürerek hazine ile Venedikden elçi çıkarmaya gittik. Söhrab-Mehmed Paşadan elli adet yiğit alıp, yüz altın bir samur kürk ihsana nail olup, güney­de frengistan dağlarını aşıp, bin güçlükle altı saatte Dobrovenedik vilâyeti sınırında (Islana) konağına geldik. Her­sek sancağı ile Dobrovenedik toprağı arasında Islana neh­ri kenarında bir yüksek kuledir. Bu nehir, (Bilke) dağların­dan gelüp, batıya on iki saat akar. (Popova) nahiyesinde bir dağ dibinde kaybolur. Bu nehri dâima gemilerle geç­mek lâzımdır. Nehir üzerinde gaazi Hüsrev Paşanın yaptığı bir kule vardır. Dizdarı, yirmidokuz hisar eri, cebehânesi, şâhi topları, moşkad tüfenkleri ile hazırdır. Bu kulede gece gündüz Bosna vezirinin bir ağası, elli adet neferi ile oturur. Hersek paşası tarafından bir ağa, Nove kalesi çorbacıların-İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.