FANDOM
EÇS/10/196 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/198Trnoviçse kapısı pek korkunçtur. Batı yalı tarafında Abaza Paşa kulesi topları çoktur. Bu Abaza Paşa kulesinin üst ta­rafında, aşağı Yassı Kule dahi sağlam ve kavi bir burçtur. Bütün bu kule ve bedenler üzerinde küçük büyük yüzotuz parça top vardır. Fakat bütün cephane ve mühimmat gece gündüz hazır durur. Çünkü bu Nove kalesinin her tarafı âsi olmakla her gece nöbet beklerler. Yeniçeri ağası kale duvar­larını dolaşıp, uyuyan bekçi bulursa seksen değnek vurarak uykusundan uyandırır. Akşamdan sonra iki kere mehterha­ne fasılları yapılır.


Aşağı büyük mahalle beş adet mâmur mahalledir. Sul­tan Bayezid, Mahkeme, Aşağı Mahalle meşhurlarıdır. Evleri bayır üzerinde, yüzleri Nove boğazına bakar. Altlı üstlü ka­gir kiremit ve kayağan örtülü üçbin seksen adet ev ve ko­nak vardır, Ömer Ağa evi, Karacasuyu üzerindeki mahke­mesi, Ramoğlu Hacı Süleyman evi meşhurdur. Aşağı kalede Zekeriya Ağa evinde bir yüksek hurma ağacı vardır ki gök­lere uzanmıştır. Dışarı varoşunda Tobla suyu kenarında Ha­cı Hüsam Ağa sarayında bir hurma ağacı vardır amma mey­ve verdiği görülmez. Kırkaltı mihrab camii vardır. Cuma na­mazı kılınanları, Aşağı kalede (Bayezid Velî camii) dir. Aşa­ğı Hisarda (Aşağı cami) adiyle meşhur bir mâbed de vardır. Kırkdört mescidi vardır. Aşağı mahallede Elhac-Abdullah Ağa mescidi, hendeğin köprüsü aşırı Ram-oğlu Süleyman Ağa mescidi, Dördüncü Murad zamanında yapılmıştır. İki adet medresesi, yedi adet mektebi vardır. Vakıfları zayıftır. Beş adet suyu vardır. Aşağı kaledeki üç çeşme de Karaca âdı ile billur gibi sudan gelir çeşmedir. Hünkâr önünde güzel akarsuları vardır. Aşağı cami önünde bir hamamı vardır. Ram-zâde Hacı Süleyman tekkesi yanında bir tüccar hanı vardır. Çarşısı, üçyüz dükkândır. Tobla suyu kenarında (Daniçe) denilen panayırı olur. Ram-oğlu mescidi bu varoşlarıdır. Limanı büyüktür. Lodos rüzgârı dokunur. Ama diğer ye­di adet rüzgârdan emindir. Liman içinde Abaza Paşa kalesi karşısında hamam kubbesi kadar kara taşlar vardır. Bir çokİÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.