FANDOMEÇS/10/201 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/203

verdiler. Derhal dağlarda ye bağlarda olan ahali kayıklara dolup, kaleye kaçtılar.


Köprülü-Mehrned Paşa, Hısım-Mehmed Paşayı Rumeli eyâleti askeriyle, yirmi oda yeniçeriyle bu Kotur kalesi üze­rine göndermişti. Yetmişyedi gün kuşattılar ama Seydi-Ahmed Paşa Bosna eyâleti ile bu Kotur kalesi üzerine memur iken (Beni serdar yapmadılar) diye Kotur imdadına varma­dığı içün, Kotur fetholunamadan geri dönüldü. Sonra Köp­rülü de Seydi-Ahmed Paşayı Tameşvar altında serdar Ali Pa­şaya şehit ettirüp, başını devlete gönderdi. İnşaallah bu Ko­tur ve daha nice kaleler Venedik elinden alınır da Mısır'ın deniz yolu açılır. Ama bu kaleye İskenderiye tarafından var­mak daha kolaydır. Allah fethini nasib eyleye... Fakat bu Kotur kalesi halkı o kadar mağrur ve korkusuzdur ki, beş saat Söhrab-Mehmed Paşa etraf bahçelerini yağma eltiği halde top bile atmadılar. Hattâ gaaziler kale altında gezüp, uğrun kapıda deniz kenarında çamaşır yıkayan kızları alıp, limanında kahve yüklü üç gemiyi yağma ettiler. Yine top at­madılar. Nihayet biz de buradan vazgeçtik. Buradan kalkıp, kuzeye gidüp, Prast kalesi dibinden geçerek Veriga boğazı kulesine geldik. Kotur boğazının ağzında bir daracık boğaz­dır. Eskiden karşı tarafa zincir gererek bu boğazı kaparlarmış. Hâlâ yeri bellidir. Prast kalesi tarafı, Hersek sancağı toprağıdır. Karşı tarafa Arnavudluk İskenderiyesi toprağında Klemente nâhiyesidir. Yine kuzeye esir ve ganimetleri­mizle giderek (Resna) kalesine geldik.


Resna Kalesi: Yapıcısı Hersek krallarıdır. Fâtih zama­nında zaptolunmuştur. Evvelce burası baruthane imiş, Çün­kü dağlarında küherçile vardır. Kalesi denizden uzak yalçın kayalar üzerinde küçük bir kaledir. Havalesi yoktur. Her ta­rafı uçurum kaledir. Kuzeyde küçük bir demir kapısı vardır. Hisar, içinde yüzeîli evi, ikiyüz neferleri vardır. Hâkimi, (Kör-Yusuf bey) dir. Aşağıki varoşda ve kalede ikibin adam bulunur. Yusuf bey, kalede paşaya bir ziyafet verdi. Kale içinde bir cami, cebehâne, anbar, su sarnıçları vardır. Ziyâ-

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.