FANDOMEÇS/10/204 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/206

pe üzerinde iki kuleli ve iki adet toplu beşgen şeklinde hendeksiz, güneye bakan bir kapılı, kayağan örtülü oniki dara­cık evli, bir küçük camili, su sarnıçlı, anbarlı, acaib bir kale­dir.

Bu kaleden batıya yokuş aşağı inüp, sonra doğuya vadi içinde giderek yarım saat sonra (Çereniçse) kalesine geldik.


Çereniçse kalesi: Bosna sınırında başka bir Çereniçse vardır. Yakova yakınında bir de Çereniçse sancağı vardır. Ama bu Hersek sancağı Çereniçse'sidir. Kadı ve voyvodası Köylüç kalesinde oturur. Bir bayır dibinde bir camili, altı mescitli, bir medreseli, iki mektepli, bir tekkeli, hanlı, bir hamamlı, onsekiz dükkanlı, üçyüzelli kayağan örtülü evli bağsız ve bahçesiz bir şehirdir. Havası gayet güzeldir. Ora­dan bir saat kuzeye gidüp, (Gaçga) büyük sahrasına geldik. Söhrab-Mehmed Paşa bu sahrada yirmiyedibin askeriyle ça­dırlarda oturdu. Hakire dahi bir renkli çadır döşeyip, gece gündüz sohbet edüp, zevk ve safâlar eyledik.


Gaçga Sahrası: Hersek sancağı içinde en geniş sahradır. Uzunluğu tam bir gergi konaktır. Enliliği bâzı yerde, üç saat, Bazı yerde sekiz saattir. Su ve havası o kadar güzeldir ki, insan safasından tendürüs olur. Etrafı, beyaz kayalı dağlar­dır, kuleli, mâmur köylerdir. Burada bütün köylerden mâ­muru, Cengi-zâde çiftliğidir. Bu sahrada akan sularda beşer onar okka gelen balıklar, murassa ve altın nişanlı alabalığı vardır. Yerken kokusu asla duyulmaz. Bu sahranın çeşitli ot­larını bir hafta kadar otlayan atlar, derisine sığmayıp, yağ­landı. Bütün Hersek paşaları bu sahrada sekiz ay çadırları ile durup, Kotur kâfirleri korkusundan Hersek vilâyetini muhafaza ettiler. Bu hakirin sadrazamdan getirdiği pâdişâh emirleri mucibince üçbin adet Pandor yiğitlerin Dobrovenedik hazinesinden ulufelerini verüp, çok lâzım olan yerler ki, Mostar boğazı, Buçetel kalesi boğazı, Belike, Gaçga, Zalon, Nosir Lohen, Lobomir, Çimerne, Oyluk, Dabre, Dol, Dereser, Lebte, Diyelik, Permurye, Lopoşka, Gabletorin, Islana, Prive, Resna kale, kasaba ve boğazlarının üçbin adet yiğitleri mu-


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.