FANDOMEÇS/10/208 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/210

çesi, hesapsızdır. Buradan güneye bir saat gittik. Bona neh­ri, Boniçse nehrine karışır. Boniçse'de Istoliçe dağlarından, gelüp, ikisi birleşerek Danyal Paşa köprüsü altından geçer­ler. Oradan Lôb-zâde çiftliğini de geçüp, oradan Neredva nehrine karışır. Hakir de bu Neredva nehri kenarında nice bağlıkları geçerek beş saatte Poçetel kalesine geldik.


Poçetel kalesi: Yapıcısı Hersek banlarıdır. Burada Fazıl Ahmed Paşa kethüdası İbrahim Ağa efendimizin sarayında, kaldık. Valideleri kadın hazretleri hakire bir oda döşeyip, bü­tün yiyecekleri ve içeceklerimizi verüp, İbrahim Kethüda efendimizin mektuplarını validesine tapşırdım. Keyfinden o anda hakire bir kat elbise, bir bohça çamaşır, onbin akçe ih­san edüp .kalenin temaşasına gönderdi. Kaleyi Fâtih vezir­lerinden Üsküblü Koca-Mustafa Paşa, Venedik'ten almıştır. Hersek sancağı toprağında Polgay kazası naipliğidir. Dizdarı, elli adet hisar eri vardır.


Kalenin yeri ve şekilleri: Nehrin doğu kenarında yâni Polgay kalesi tarafında yüksek bir tepe üzerinde küçük bir kaledir. Fakat çok sağlamdır. Bir demir kapısı, güneye açılır. Hendeği yok. Nehir tarafı gayya gibi uçurumdur. İçinde ka­yağan örtülü dizdar evi, bir anbarı, bir küçük mescidi vardır. Nehre inen bir su kulesi vardır. İkiyüz basamakla inilir. An­cak beşyüz kadar adam alır. Hurda şâhî topları vardır. Kale kapısı dâima kapalı durur. Elli neferi gece nöbet bekler. Düş­man nehirden yüzüp, tulumlarla bu tarafa geçecek olsa top atıp işini bitirirler.


Varoşu: Kale dibinde nehir kenarında bağlı bostanlı, yüzelli adet evli bir varoşdur. Bâzı konaklannda silâhlı kuleler vardır. Bir camii var. Kapısı üzerindeki târihi şöyledir:


(Kad büniye hâzel camii şerif sâhib-ül-hayrat velhasenat elhacı Ali bin Mûsa ağa)' 'Sene 971

Bu camiyi Kethüda İbrahim Ağa efendimizin atalarıİÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.