FANDOM
EÇS/10/210 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/212

silâhlı hazır firkateleri var ki, merhum Melek-Ahmed Paşa efendimiz Bosna valisi iken yaptırmıştır. Halkı gayet yi­ğittir. Hattâ hakîr orada iken Pazar köyünü basıp yağma eden Uskuklarm bu şehir halkı, önünü kesüp, cenk ede ede düşmanın aldığı yirmi esir ve onyedi kelleyi ellerinden almış­lardır. Hakîr atlarımızla gemilere binerek (Neredva) nehrini geçip, İslâm hududunun sonu olan Gable kalesine geldik.

Gable Kalesi: Neredva nehri kenarında, Hersek sancağı toprağında bütün ağır vergilerden affedilmiş dörtgen ve kârgir bir kaledir. Fakat küçüktür. Hisar eri, yüzelli akçe pâye­siyle kadısı vardır, karşı Gable kasabasında oturur. Çünkü iskele ve hafta pazarı ordadır. Ama beri tarafta, kale tara­fında kethüdâ-yeri, yeniçeri serdarı, iki kale dizdarı, muhtesibi, bacdarı, mimar ve harac emini, gümrük emini vardır.

Kalenin şekilleri: Düz bir yede olup, nehirden biraz içe­ride Fâtih'in yapısıdır. Lâğım kâr etmez, kumsal olduğundan metris olmaz. Dört köşesinde dört kulesi vardır. Kuzeye ba­kan demir kapısı içinde yirmi adet kayağan örtülü evleri, bir Fâtih camii, zahire anbarı, cephanesi vardır. Burası tam serhad olduğundan bundukânî Venedik'in tecâvüzüne karşı Sul­tan İbrahim, Çengi - zade Paşaya Hersek sancağını sadaka edüp, bu Gable kalesini yeniden yaptırdı. Kuzeye bir ağaç ka­pısı vardır. Bu yeni kale içinde bina yoktur. Heman cenk için bir meydandır. Duvarlarının kalınlığı onar arşın olup, yirmiüç adet şahı, balyemez ve diğer topları vardır. Kalenin et­rafı beşyüzelli germe adımdır. Ahalisi, beyaz ve sıkma gö­ğüslük ve geçirme elbise giyüp, başlarına Cezayirliler gibi kırmızı fes, frenk fuları ve silâhlı gezüp, icâbında Sicilya'ya kadar yağma ederler. Boşnakça konuşurlar. Bu şehirde ka­dın taifesi görmedik. Kalenin lodos tarafında eskiden prinç ekerlermiş. Neredva nehri kenarında üç tane tersane gözleri olup, Süleyman Han emri üzere üç kadırga dâima hâzır du­rur.

Gable Çiftliği Kasabası: Kalenin batı tarafında, nehir ke­narında üçyüz haneli evler olup, bazısında kuleler vardır. Üç

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.