FANDOMEÇS/10/219 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/221

yüz basamak merdivenle inilir. Vilâyet ahalisi Sırp hara­misi korkusundan bütün kıymetli mallarını burada muha­faza ederler. Nehir, aşağı dereden gök gibi gürleyip akar. Bu kaleden aşağı varoşa tam üçbin adımla inilir. Yüzyirmi adet evlerdir. Bir küçük camii vardır. Bağ ve bahçesi yoktur. Es­kiden varoş olmakla gayet büyük imiş. Yada nehri üzerine Yahşi Alaybeyi, bir büyük köprü yaptırmıştır. Yadar nehri burada biraz sonra Dirin nehrine karışır. Buralardan iki saat geçrek (İzvornik) kalesine geldik.

İzvornik kalesi: Sırp banlarından Vornik adlı kralın ya­pısıdır. Fâtih Tuna Belgradı'ndan fetihsiz dönerken bu ka­leyi fethetmiştir. Bosna eyâletinde başka sancak beyi tah­tıdır. Beyinin hası 345.793 akçedir. Onüç zeameti, altıyüzyetmişdört tımarı, alaybeyi, çeribaşısı vardır. Gaza sırasında, beyinin ikibin seçme silâhlı askeri olur. Dörtyüz akçe pâyesiyle şerif kaza olup, onsekiz adet kazası vardır. Müftü, Nakibüleşraf, ayan ve eşraf, sipahi kethüdâ-yeri, yeniçeri ser­darı vardır. Dizdar ağanın yüzelli adet kale neferi vardır. Muhtesibi, bacdarı, şehir kethüdası, haraç emini, mimar ağası vardır.

Kalenin yeri ve şekilleri: Dirin nehri kenarında bir kır­mızı mermer kaya üzerinde dörtgen şeklinde çok yüksek bir kaledir. Hendeği olmayıp, etrafı uçurum deredir. Hiç bir tarafında havalesi yoktur. Aşağı kale, yukarı kale kayalarını göğsüne almış ve güya bir ana evlâdını kucaklamış gibi sar­mış, îç kalenin doğuya bakan iki demir kapısı vardır. Kale içinde Fâtih camii, cephanesi, zahire anbarları, su sarnıç­ları, burçları üzerinde ufak şâhi topları vardır. Kaleye çı­kan bir daha aşağı inemez.

Aşağı Kale: Dirin nehri kenarında olup, beş sağlam ku lesi vardır. Kale duvarlarını Dirin nehri döver. Güneyden kuzeye uzunluğu beşyüz adımdır. Ensesi iç kalesi kayaları­dır. Bu kalenin enliliği yirmi adımdır. Gayet ensiz kalecik­tir. Çünkü kıble tarafı Dirin nehri, batı tarafı içkale kaya-

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.