EÇS/10/225 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/10/227

yağmaya başladı. Sonunda Süleyman Han 950 tarihinde bu kaleyi kuşattı. Yedi gün cenkten sonra zaptetti. Bütün aha­lisi iç kaleye kapandı. Nihayet dördüncü gün kaleyi aman ile verüp, anahtarlarını pâdişâha teslim ile Sigetvar kale­sine gittiler. Kale, Mohaç beyi Kasım Beye ihsan olundu. Kanije paşasının voyvodalığıdır. Budin kulu serdarı, muhtesibi, dizdarı, yüzyetmiş nefer hisar eri, ayan ve kibarı var­dır.


Şikloş Kalesinin yeri: Bir geniş sahra ortasında gayet yüksek taş bir kaledir. İç kalesi olan yüksek tepe bir sivri taşdır. Evvelce bu kale krallara mahsus saray imiş. Bu iç kale içinde gayet geniş büyük bir saray varmış. Kuzeyinde Peçüy kalesi, batısında Sigetvar kalesi, kıblesinde Valpo ka­lesi görünür. İç kalede Süleyman Han camii, dizdar, kethü­da, müezzin evleri, cephane ve zahire anbarları vardır. Bu iç kalede seksen kulaç derinliğinde bir su kuyusu vardır. Bir nehir gibi akan bir sudur. Kimse bu suyun nereden ge­lip, nereye gittiğini bilmez. Bir balyemez top var ki, gayet, büyüktür. Bu yüksek kalenin köprü ile geçilir üç kapısı var­dır.

Şikloş'un aşağı kalesi: Üç kat kaledir. Onyedi adet yük­sek kuleleri vardır. Her bir kule arası tam yüzer adımdır. Bu hesaba göre kalenin etrafı 1700 adımdır. Etrafı yalçın kaya hendek derin ve enli ve korkunç bir çukurdur. Doğu­ya bir kapısı vardır. İç tarafmda bir ab-ı hayat kuyusu var­dır. Kapı dışında ağaç bir köprüsü vardır. Elli adet bağ ve bahçesiz tahta örtülü evleri vardır. Yedi adet mihrabdır. Süleyman camii, kiliseden yapılmış bir küçük mâbeddir. Ka­lesi üzerinde yüksek bir saat kulesi vardır. Bir ab-ı hayat; çeşmesi vardır ki, târihi şudur:

Sahibin bilmek dilersen bu müferrih çeşmenin

Hak rızasın isteyüp, etti Ömer ağa bina

Târihi malûm olur, her kim ki su içüp diye:

Ruhu şâd olsun, Hasan ile Hüseyin'in dâima

(Sene 1051)

İÇ LİNKLER[düzenle | kaynağı değiştir]

DIŞ LİNKLER[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.