FANDOMEÇS/10/226 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/228

Dışarı varoşu: Bu aşağı kalenin doğusunda bir kat şehir varoşu var. Bunun da etrafı bir kat hendekli ve şaranpay duvarlı palanga hisardır. Nice yerde mazgal dirsekle­ri vardır, şahi topları vardır, amma topa muhtaç değildirler. Çünkü aşağı kale topları bu varoşu korur. Üç kapısı vardır. Biri kıbleye açılan Ösek kapısı, biri kuzeye açılır Peçuy ka­pısı, biri batıya açılır Sigetvar kapısıdır. Bu kapıların hep­si ikibin beşyiiz adım kuşatır. Büyük bir varoştur ki, aşağı kaleyi kuşatır. Ama yukarı iç kaleyi kuşatmamıştır. İç ka­lenin batısının iki tarafı iki yerde sazlık ve bataklık göldür. Her tarafı gayet derindir. Bu varoşda yedi mahalle vardır. Beşi islâm, ikisi hiristiyan mahallesidir. Sekizyüz adet tah­ta örtülü, cennet gibi bahçeli evler vardır. Camileri, yedi mihrabdır. (Maltoçbey camii), ormanlık içinde bir camidir. (Eski İskender camii) de eski bir mâbeddir. Geride kalan­lar mahalle mescidleridir. Üç medresesi vardır. Bu şehirde bilginlere hürmet ederler. Ama hakkı ile bilgini yoktur. Ancak bazı acemi talebeleri vardır. Üç tekkesi,bir çocuk mek­tebi, bir küçük hamamı vardır. İki adet hanı, kırk adet dükkanı vardır. Bir usta nalbandı vardır ki, dünyada emsa­li yok. Halkı Koturca konuşup, serhad elbisesi giyüp, tica­retle geçinilirler. Sofra sahibi, garib dostu, gaazi adamlardır. Şehirlerinin su ve havası güzeldir. Peçuyda kuzeye beş saat yakındır. Bunun da yiğitleri kahrmandır.


Buradan batıya bir gecede Beşe köyünü geçüp, oniki sa­atte Sigelvar kalesine geldik.

Sigetvar kalesi:Bu şehri anlatmağa başlamadan evvel, târihin mühim bir faslı olan Sultan Süleyman'ın (Sigetvar sefer-i hümâyununu) özetliyelim.

Seferi hümâyunun özeti ve Sigetvar kalesinin fethi: Bu olayı merhum babamızdan işittiğimiz gibi yazıyorum:

Evvelce Süleyman Han Budin'i fethedince Sigetvar ka­lesi düşmanda kalıp, Osmanlı vilâyetleri Sigetvarlılar ta­rafından harab edilmekte idi. Budin veziri, Yahyalı Arslan Paşa bunu devlete bir kaç defa bildirdi. Sonra düşman gün-

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.