EÇS/10/227 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/10/229

den güne şirinlenip, Sekelhed, Satman, Arad, Varad, Tokay, Kalo, Göle adlı kalelerimizi alıp, içine asker koyduğu habe­ri devlete ulaştı. O sırada Süleyman Han çok ihtiyar olup, Nikris ve ihtiyarlık hastalığına uğramıştı. Ama yine him­met edip, 976 (1568) senesi şevvalinin dokuzuncu günü ota­ğını (Çırpıcı Çayırı) na kurdu. O gün ikinci vezir, Koca Pertev Paşayı Erdel diyarına seksenyedibin askerle serdar edüp Erdel banı olan Jikmon Yanoş krala imdada gönder­di. Ertesi gün Sadrâzam Sokullu Mehmed Paşayı, ellibin as­kerle, Sigetvar'a öncü olarak gönderdi. Üçüncü vezir Ferhad Paşa'yı, Şemsi Paşayı, Kazasker Hâmid Efendiyi ve di­ğer divan erbabını o sene şevvalinin onuncu gününde hep götürdü. Hattâ çok yaşlı ve umur görmüş musahiplerden, mutbak emini Selim Hanlı Abdi Efendiyi, Kuzu-Ali Ağayı, emekli yeniçeri ağası Ali Ağayı ve bu hakîr Evliyâ'nm de­ğerli pederim Kuyumcubaşı Derviş Mehmed Ağayı, İbrahim Gülşeni hazretlerinin halifesi, hanendeler başı Derviş Ömer Gülşeni'yi ve daha bunun gibi bir çok ihtiyarları beraberin­de Sigetvar seferine götürdü. Fakat cenab-ı pâdişâhın vü­cudu ihtiyarlıktan çok yorulup, tahtırevan ile giderek Belgrad'dan Sava'yi geçti. Zamon sahrasında çadırlar kuruldu. Bütün islâm askeri toplanıp, pâdişâh bir çok asker ile Eğri gazasına giderler, evvelce Nemçe çesarı Ferdinand kralın Erdel'de istilâ ettiği Sadmar, Tokay ve diğer kaleleri kurtar­mağa azm-i hümâyunları olunca, Allah'ın hikmeti, evvelce Peçuy kalesi muhafazasına tâyin olunan üç adet sancak bey­leri Şikloş kalesi altında çadır kurup, yağmurdan bu bey­ler gözlerini açamayıp, herkes çadırında başını hırkasına çe­kerler, dünyadan haberleri yoktur diye uykuda iken o gün Sigetvar kalesi banı olana Zirinski Mikloş adlı kimse beşbin atlı ve üçbin yaya hiristiyan ile bu beyleri yağmur ve kan arasında birden basıp, beyleri ve nice yüz gaazilerı şehit, eder. Nice yüzünü esir eder. Bütün gaazilerin ganimet mal­ları ile Sigetvar'a gidüp, şenlikler yapar. Bu korkunç habe­ri pâdişâh alınca Erdel'de alman kalelerin kurtarılmasın-

İÇ LİNKLER[düzenle | kaynağı değiştir]

DIŞ LİNKLER[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.