EÇS/10/228 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/10/230dan vazgeçüp, Sokullu-Mehmed paşayı Sigetvar kalesi üze­rine gönderdi. Denizden Karlıeli sancağı Mutasarrıfı Ali Portuk adlı kapudanı Tuna üzerinden üçyüz parça firkate ve transa, kırk parça kalite kadırgaları ile Drava'ya gönderdi. Pâdişâh hernen Peçuy sahrasında Erşan denilen büyük da­ğın eteğinde muhteşem otağı ile durdu. O anda Budin beylerbeyisi Arslan Paşayı otağ önünde katlettirdi. Sebebi bu­dur ki, Süleyman Han Erdel tarafına gidince Nemse kralı Süleyman Hanın bu seferinden haber alıp, deniz gibi asker toplayıp, kazır iken ve Arslan Paşa o sırada Budin askeriy­le İstolnî Belgrad kalesi yakınında Palota kalesini ve Çar­ka kalesini kuşatıp, döverken Nemçe çesarı olan Ferdinand kral askeri ile gelüp, Arslan Paşayı taşıp, bütün Budin as­kerini kırarak kimini de esir etti. Bu kadar cephanesi olan Arslan Paşayı kova kova Tata ve Papa kalelerine kadar ko­valadı. Bıı iki kale düşman eline geçti. Bu yüzden Arslan Paşa öldürüldü. Sokollu-Mehmed Paşanın amca-zâdesi Mus­tafa Paşaya Budin eyâleti verilüp, Sigetvar üzerine çarhacı tâyin olundu. Sonra Süleyman Han ikinci günde Sigetvar altında top menzilinden uzak göl kenarında otağını kurdu. 947 (1566) târihi muharrem ayının yirminci ve ağustos ayının beşinci günü Sigetvar kalesi kuşatıldı. Beşinci vezir Mustafa, Paşa ite Rumeli Beylerbeyisi Şemsi Paşa, kalenin kuzeyini kuşatırlar. Sokollu-Mehmed Paşa, kalenin etrafını alıp, yirmiyedi koldan kaleye metris kurup, toplar ile döv­meye başladılar. Ama kale Rike nehri bataklığı ile çevril­miş zaptedilmesi zor bir kaledir. Gaaziler pâdişâh fermanı ile bu batağın suyunu kesüp, altıncı günde taşra varoşu fetholunup, 1600 kadar toprak olası düşman kılıçtan geçüp, orta kale kuşatıldı. Bu orta kale bir büyük gölün içindedir. Ki kalenin yanma varılmaz. Her ne hal ise Pojaga beyi Na-suh Bey, kalede yedi sene esir olduğundan yollarını bilirdi. Onun himmetiyle nehrin bentleri kesildi, gölün suyu kal­madı. Amma içine Adana câmusu girse batar. Sokollu, as­kere yetmişbin çuval yapağı ve sekizyüzbin torba fışkı veİÇ LİNKLER[düzenle | kaynağı değiştir]

DIŞ LİNKLER[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.