FANDOM
EÇS/10/231 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/233

sağlam yaparak gece, gündüz islâm askerini ateş ile dağlardı, öyle iken gaaziler yine kaleden düşmanları açığa çekerek baş ve diller alırlardı. Buna rağmen gaazilere artık usanç geldi. Bir gün (Pâdişâ­hımızı ayak divanında görmek isteriz) diye serkeşlik ettiler. Bokullu, Sultan Süleyman'ın na'şı salamuryasını emanet olan yerden çı­karıp, giydirdi kuşattı. Çadırının içinde bir taht üzerine oturtup, ar­kasına Kuzu Ali Ağayı soktu. Süleyman Han'ın hil'atının yenlerini Safran sürülmüş elleriyle Ali Ağa giyip, Süleyman Han'ın başında yine eski usul üzere Yusufî destan ve yüzünde siyah örtü olduğu halde sakalı sarı, burma burma ve büklüm büklüm idi. Arkasında­ki Ali Ağa na'şı kucaklamış olduğundan, önüne de ince bir tül çe­kildi. Bütün divan erbabı, yerlerinde saf saf durdu. Sokollu vezir, taht üzerinde olan tül perdeyi açıp, gösterdi. Süleyman Han hayat­ta imiş gibi yastığa dayanmış dururdu. Süleyman Han'ın vücudu bütün askere selâm verir şeklinde oynattırıldı. Bütün asker ve di­van çavuşları, aleyk aldılar. Sokollu'nun tenbihi üzere mehterbaşı kısa bir fasıl yaptı. Sonra bir işaretle hepsi dağıldı.


Sokollu perişan bir halde dışarı çıktı. Yeniçeri ağası Ali Ağayı, Ferhad Paşayı, Anadolu Beylerbeyisi Mehmed Paşayı, Beşinci Vezir Mustafa Paşayı ve diğer bütün beylerbeyileri ve beyleri huzuruna çağırdı. Ve padişahın:


“Bu kale niçün bu kadar zâmânedek fetholunmadı? Elbette ka­leye yürüyüş edin. Yoksa Seni ve diğer başta olanları cezalandırırım.” diye buyurduğunu söyledi Sadrâzam, (Kaleye hücum ile Allah'ın emriyle fethedelim. Ve pâdişâh kılıcından kurtulalım. Veyahut bu kale altında şehit olalım.)dedi


Divan erbabı, Koca Sokollu'nun sarığını perişan ve çehresini dön­müş görünce hepsi birden (Aman sultânım, hemen hücum edelim) dediler. Ve yirmi ikibin serdengeçti dalsatır olup, iç kale iskelesine tırmandılar. Ama düşman da ateş saçmakta idi. Çok kanlı bir bo­ğuşma oldu. Nihayet Süleyman Han vefat ettikten iki gün sonra (Yirmiyedi zafer 974) Sigetvar kalesi düşmandan alınıp, fetholundu. (Fetholdu kaleler) fetih târihini bildirir. Bu kalenin fethinde Ana­dolu ve Rumeli gaazilerinden 16.000 müslüman şehit oldu.

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.