FANDOMEÇS/10/235 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/237

Dört kapının arası kalın kırkar arşın yüksek ağaçlardan yapılma dolma rıhtım duvardır ki, üzerinde atlılar cirit oy­nayabilirler. Enliliği ellişer adımdır. Bu kale kapısının iç ta­rafında gayet yüksek Ali Paşa tabyası vardır. Dört tarafın­da balyemez, darbezen, kolomborne ve havan topları vardır. Bu tabyanın tâ tepesinde her tarafa nazır bir köşk vardır. Bu tabyanın altında cebehâne ve Süleyman Han camii ve kral kapısı yanında suyu güzel bir kuyu vardır. Kalede ikiyüz yetmiş adet top vardır. Bu üç hisarda on islâm mahal­lesi vardır. Dış varoşunda beş mahallesi hiristiyandır. 5.000 kiremitli ev vardır. On mihrabı olup yedisinde cuma nama­zı kılınır. İç kalede Süleyman Han camii vardır. Camiin mi­naresine çıkıp Sigetvar şehrini seyredip 350 adet kiremitli ev saydım, gerisi tahta örtülüdür. Ali Paşa câmiinin kıble ka­pısı üzerindeki târihi:

Bahr-i rahmet garîkı Ali Paşa

Eser-i hayri makaam-ı dilküşâ

Didi hatif tamam târihin

Camii şerifi makaam-ı âlâ


(Sene 997)


Hamam köşesindeki çeşme ve mahkeme Ali Paşanın hayratıdır. Biri de elhac Hüseyin Ağa câmiidir. Çeribaşı Memi Ağa camii mâmurdur. Altı adet mahalle tekkeleri var­dır. Havası lâtif, güzelleri çok, erik ve kirazı, elmaları meş­hurdur. Halkının yüz renkleri ak, kendileri Boşnaktır. Ma­carca ve Hırvatçayı da iyi bilirler. Ayağı demirli esirlikten kurtulmuş gençleri çok olup, gece gündüz çeteye giderler. Buradan iki bin adet asker alıp Sigetvar'dan batıya altı sa­at giderek (Popofça) kalesine geldik.

Popofça kalesi: Kurucusu Zrinski Mikloş'dur. Sigetvar'da pâdişâhın ölümünden sonra Sokullu'nun tedbiri ile besin­ci vezir Mustafa ve kardaşı Şemsi Paşalar Popofça'yı kuşa­tıp 974 (1566) seferinin 29 uncu günü zaptetmişlerdir. Son­ra düşman bu kaleyi yine istilâ etmiş, nihayet Üçüncü Meh-İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.