FANDOMEÇS/10/236 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/238

med Han zamanında 1009 (1600) da İbrahim Paşa tarafın­dan alınarak mâmur edilmiştir. 1074 (1663) de Zirin-oğlu is­tilâ etmiş, Fâzıl-Ahmed Paşanın Kanije imdadına geldiğini işitince içinde beş ay oturmuşken ateşe verüp, top ve cepha­nesini götürmüştür. Ancak iç kalesi kalmıştır. Üçüncü Sul­tan Mehrned yazmasına göre Kanije eyâletinde voyvodalık­tır. Evvelce kaleyi düşmana verdikleri için sadrâzam, diz­darı ile yedi adet ağalarını azil ve sürgün etmiştir. Bir ca­mii, bir ham, bir hamamı kagir olduğundan yanmamıştır. Hâlâ alev alev yanmaktadır. Kalenin tamirine üç paşa, on "bin adet reaya ve berâya memur edilmiştir.


Ansızın gelen kaza beyânındadır: Buradan kalkıp, gü­neye Kanlıkavak yolu üzerinde giderken üst üste yığılmış Âdem İaşeleri yatmakta idi. Kimisi daha sağ, kimisi can çe­kişmekte idi. Kimisi ayak üzere kalkıp, yine düşerdi. Meğer bizden evvel bu Fopofça kalesinden kalkan beşyüz kadar ümmet-i Muhammed'e düşman sataşıp, kırarken Allah'ın hikmeti, bu hakir, ikibin askerle bu harp meydanına varmı­şım Düşman bizi görünce dağlara kaçtığı içün bu kadar mal ve yaralı yiğitler yerde yatar kalmışlar. Hemen bizimkiler mal ve ganimetleri yağma eylediler. Arkadaşlarımızla dile­dikleri kadar eşya alıp, giderken hakir dedim ki: (Bre gaaziler, bu kadar mal aldınız, bari Allah aşkına, şu yaralı olan adamları da yük beygirlerimize alalım.) Doğrudur dediler. Hakîr, önce bir Arnavud yiğidini yük atıma bindirdim. Diğer gaaziler de dağlarda gezen yüzon kadar at yakalamışlar. Onlar da yetmiş adet yaralıyı bindirüp, Kanlıkavak yolun­dan dönerek, kuzeye, Koban kalesi yoluyla kaçarak gittik. Çünkü Kanlıkavak yolunda ve Drava nehri kenarında, Maslovan iskelesinde Hırvat kayıkları çok imiş. Bu sırada karşıdan dalkılıç islâm askerleri bize karşı geldi. (Bre şükür sağ­lığa... Düşman sizi nerede bozup kırdı?) dediler. Biz de (Ha­yır, bizi kırmadı, fakat biz cenk üzere geldik, düşman dağ­lara kaçtı, biz de bu yaralıları kurtardık.) dedik. Onlar (Ya vezir kethüdasının .arabaları ve bu kadar mal ne oldu?) De-

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.