FANDOMEÇS/10/240 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/242

zinelerini bırakıp, yedi kral şimdi Geçfenvar adlı yenikale altına kaçtılar. Hemen devletli vezir düşmanın ardısıra Ta­tar askeriyle atlıları yetiştir.”


deyince bir anda Han-zâde Ahmed Giray kırkbin çatal atlı Tatarla yıldırım gibi gitti. Sadrâzam da üç saatte Kanije'ye doğru yetişti.

Kanije kalesinin kurtarılması: Sadrâzam, Kanije kalesi gölünün yanında çadırlarını kurdu. Defterdar paşa, tabur içinde düşmandan kalan cephane ve diğer hazineleri defter­le zaptedup, kırkbin islâm askeri düşmanı kovmaya memur oldu. Bu sırada Kanijeliler düşmanın arkasını kovup, kale­den dışarıya çıkup, tabur içinde kalan düşmanı tutup, vezi­re getirdiler. Hattâ kralın vezirini, Zirin oğlunun amcasını, Danimarka kralının oğlunu, velhâsıl yetmiş adet kapudanlarını sadrâzama getirdiler. Sadrâzam (Gazanız kutla olsun, pâdişâhın ekmeği size helâl olsun) diye önce Kanije Paşası Yenter-Hasan Paşaya bir samur hil'ât giydirdi. Sonra ka­dıya ve diğer ayana ve bütün gaazilere hil'at ve çelenk ih­san olundu. Sonra gaaziler:

“Devletlü vezir, sen safa geldin ve hızır gibi yetiştin. Kalede olan çoluk çocuğumuz bizimle beraber bize canla baş­la imdat edüp, pek çoğu harp meydanında şehit oldular, bir çoğu da yaralandılar. Onlara da ihsan eyleyin.”

dediklerinde sadrâzamın gözleri yaşla dolup, bütün Ka­nije hatunlarma on kese para ihsan etti. Sonra yakın san­caklara emir verüp, Kanije'ye zahire getirilmesini bildirdi. Tatar han-zâdesi, düşmandan yedibin kelle, altıbin esir, altıyüz araba yükü ganimet malı ile geri döndü. Esirlerin kapudanları alınıp, diğerleri ganimet malları ile Tatarlara ih­san olundu. Ertesi gün sadrâzam Yenikale seferine azimet etti. Hakîr, İbrahim Kethüda efendimizden izin alıp, Kanije'de Yenter-Hasan Pasa ile kaldım ve kaleyi gezdim

Kahrolan düşman taburunun büyüklüğü: Kanije kale­sinin, Brezense kalesi tarafında ve Kanije gölünün kenarın-

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.