FANDOMEÇS/10/243 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/245

risi ve dışarısı adam gövdesi kalınlığında meşe ve palamut ağaçlarıdır. Bu ağaçları öyle sanatkârane şekilde birbirlerine bağlayıp, içini rıhtım gibi dolma yapmışlardır ki yüzbinlerce top vurulsa ağaç direklerinden içeriye girüp, toprağa sap­lanır. Bu duvar önünde, kaleye siper olsun diye yalın kat dolmasız palanga duvarlar da vardır. Bu siper duvarının ar­kası anaduvara varıncaya kadar iki rab yanyana yürüyecek kadar, geniş yoldur. Kale duvarının içinde bütün evler, kaleden beşer arşın alarga yapılmıştır. Duvar dibi, umumî cad­dedir. Kalenin dört köşesinde dört büyük tabya vardır. Her birinde kat kat kırkar ellişer parça balyemez toplar vardır ki, üzerleri tahta damlıdır. Topların levâvızı, gülleleri, peçe­leri, herşeyleri, hazır olup, topçular gece, gündüz yanların­da yatarlar. Sekiz kerre bu kale kuşatma çeküp, bu büyük topları düşmana atmağa tenezzül etmemişlerdir. Sekiz kere kâfirler bu kaleyi kuşatıp, eli beş dönmüşlerdir. Ve bu kale .altında bıraktıkları toplar hep bu kale içindeki toplardır. Kalenin iki kapısı vardır. Demir kapılardır. Biri Ziget kapı­sıdır. Diğeri batıya açılan Beç kapısıdır. İki kapı arası, ikiyüz germe adımdır. Yolun iki tarafında elli dükkân vardır.

Paşa sarayı: Çarşıda, paşalara mahsus ahşap bir konak vardır. Divanhanesi, yetmiş seksen adet paşa adamlarına mahsus evler, bir çok köşkleri vardır. Birisine (Söhrab-Mehmed Paşa köşkü) derler. Üçüncü-Mehmed'in bir camisi var­dır. Buna bitişik Söhrab-Mehmed Paşanın bir hamamı var­dır. Üç yerde kârgir, siyah barut hazineleri vardır. Biri çar­şı zindan kulesi yanında, birisi Kanlıkule dibinde, biri de mahalle içindedir. Bütün evler ahşapdır. Üç cami vardır. Biri saraya bitişik Hünkâr camii, biri İbrahim Paşa camii, bi­ri Beç kapısı içerisinde İsa Ağa camisidir. Bec kapısı üzerin­de ağaçtan yapılmış bir saat kulesi vardır. Altı mahalledir. Bin adet tahta örtülü evleri vardır. Kurşuncu-oğlu evi, Vaizi­zade evi, Ömer Ağa evi, kapıkulu evi, balkonlu ve selâmlıklı evlerdir. Avluları yoktur. Aşağı katı ahır, yukarı katı ha­demelere mahsus, daha yukarısı selâmlık, dördüncü katı da

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.