FANDOMEÇS/10/271 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/273


Kapoline kalesi'ne geldik. Hâlâ Zirinli hükmündedir. Buradan da geçüp:

Şilye kalesi'ne geldik. Süleyman Han asrında fetholunmuştur. Zirin oğlu hükmündedir. Oradan: Çihon kalesine, oradan Merede kalesine geldik. Nemçe çasarı hükmünde, Zi­rin oğlu toprağındadır. Dağlar içinde yattık. Yine doğuya gi­derek Eğersek kalesine, oradan doğuda sarp ormanlardan; geçip Komar kalesine, oradan da:

Kanije kalesi'ne geldik. Herkes bir konağa kondu. Hakîr vilâyetin, valisi Şir-Hasan Paşaya kondum. Sadrazamın çolak müezzini Ahmed Çelebi ile can sohbetleri ettik. Ertesi günü bütün esirlerimizi, malları­mızı pazara çıkardık. Bütün mallarımızı yüksek fiatla satıp sekiz günde seksenbin kuruş hasıl ettik. Üçüncü Sultan Mehmed camiin­de 48 bin adet arkadaşlarımızın vekillerine bu parayı hakîr taksim, ettim. Ama bu hakire başkaca ortadan üçyüz altın, altı at, iki köler üç adet Alman güzeli kızlar verdiler. Hakîr de bunları satıp aldığım paraları yeniçeri ağası Bodur-Ali Ağaya emânet bıraktım. Kanije için­de birer kuruşa at yemi almak canımıza yetti. Nihayet Kanijelilerden otuzar kuruşa yol bilir kılavuzlar tutup 1074 senesi zilhiccesinin üçün­cü Kurban Bayramı günü Kanije'den batıya seğirdip:

Komar kalesi'ne geldik. Süleyman Han asrında fetholunmuştur. Hâlâ Nemçe çasarı hükmünde sağlam bir palanga­dır. Dört tarafı sazlık ve bataklıktır. Sadrazam yeni kaleyi döverken Budin askeri bu kaleyi yerle bir etmiş. Burada at­lara yem kestirip akşamdan sonra sabaha kadar evvelce ya­nından geçip te hiç birşey alamadığımız Eğersek kalesi ya­nından batıya acele geçip yedi saat bataklık içinde gittik ve:

Merede Kalesi: Altında konakladık. Hâlâ Nemçe çasarı hükmün­dedir. Düz bir sahradadır. Eski bir de kilisesi var. Budin veziri ismail Paşa bu kiliseyi lâğım ile atmış, bütün papazların murdar lâşeleri yerde yatardı.Bu kale içinde kırk Müslüman esir bulup kurtardık. Cebehane ve toplarını Kanije'ye göndererek kalesini yerle bir etmişler. Yol üzerinde bir Müslüman çadırı bulduk, içinde bir adam ölmüş kalmış.. Burunlarını kulaklarını çakallar yemiş... Bundan anladık ki

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.