FANDOMEÇS/10/284 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/286

1011DE İSTOLNİ BELGRAD'IN DÜŞMAN ELİNDEN KURTARILMASI BABINDADIR.

Yemişçi-Hasan Paşa Budin'e gelince vali olan Uzun-Mehmed Paşa öncü olarak İstolni Belgrad altına geldi. Kâfirin yeni yaptığı tabyası fetholunup metrislere girerler. Battal kapudan yürüyüş yapılır. Kale içi döğülmeğe başlandığı va­kit bütün kâfirler Başgrof adlı kapudanlarına gelip biz bu kaleyi aldığımız vakit Türklerin amanına bakmayıp hepsini, kılıçtan geçirdik. Şimdi Türk bu kaleyi zorla alırsa hepimizi kırar. Çasarımız İsveç kralıyla harbdedir. Bize imdat gelmez. Heman Türk'ü darıltmadan kaleyi aman ile verelim der­ler. Aman ile kaleyi verirler. Kaledeki kâfirleri Polata adlı kalelerine silâhsız olarak Budin askeri götürür. 1011 senesindenberi İslâm elindedir. İşte bu kalenin başından geçen­leri, ihtiyarlardan işitip kısaca yazdık. Çünkü hünkâr hase­kisi Rabe nehri seferine gitmeğe acele etti.


İstoni Belgrad hâkimleri: Budin eyâletinde paşa tahtı­dır. Pâdişâh hası 600 bin akçadır. İkibin cebeli ile kaleyi zabteder. 13 zeamet, 355 timâr erbabı vardır. Üç oda ile kapı kulu, yeniçeri ağası ve topçubaşı kapı kulları vardır. Yeni­çeri ve serdarı ve kale dizdarı Süleyman Handan beri muh­teşem ağalıktır. Elinde kılıç ile gezer. Tamam yirmidört adet sancak ve bayrak sahibi ağaları vardır. Üçbin nefer muaf kefereleri var ki kaleyi imâr ederler.

Kalenin yeri ve şekilleri: Geniş bir sahra ortasında, Şarviz nehri kenarında, bataklık içinde kıbleden batıya uzunca, sürahi su kapağı gibi sağlam kaledir. Etrafı altıbin adımdır. Etrafı batak olduğu için lâğım ve metris yapılamaz. Gölünün etrafı bir günde dolaşılabilir. Derinliği kırk elli kulaçtır. Çe­şitli balıkları vardır. Kanije balıkları gibi lezzetli değildir. Fena kokuludur. Fakat reayası başını ve kılçığını bile yer­ler. Duvarının yüksekliği on arşın, kalınlığı elli ayaktır. Du­varlarının üstünde çadır kurup paşalar cirit oynarlar. İçi dışı meşe ve pelit ağaçlarıdır. Dokuz büyük tabyaları vardır.

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.