FANDOMEÇS/10/289 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/291

Şehîdler, Budin kapısından dışarıda Gazi ve Şehîd Sü­leyman Paşa tekkesinde yatar...

Birkaç gün Vali Hacı Mustafa Faşa ile safâlar ettik. Haseki ağa sadrazama hatt-ı şerif götürmeğe acele ediyordu: Vilâyet âyânı dediler ki: (Sadrazamın nerede olduğu malûm değil. Buradan sonrası kâfiristandır. Biz sizi götüremeyiz) dediler. Bu sırada sadrazamın bir hatt-ı eşrifi geldi. Bunda şöyle yazılı idi: “Sen ki Hacı-Mustafa Paşasın.. Mübarek em­rim sana ulaşınca bir an durmayıp, derhal İslâm askerine za­hire yetiştiresin, yoksa ihmâl edersen başın gider!”. Hacı Pa­şa hemen bir gün bir gecede beşyüz arabaya dörder beygir koşup bütün yiyecek ve içecekleri beş bin seçme askerle İstolni'den çıkıp:

İSTONİ BELGRAD’DAN RABE SUYU TARAFINA

GİTTİĞİMİZ KONAKLARI, KALELERİ VE

ÇEKTİĞİMİZ ACILARI, ELEMLERİ BEYAN EDER

Güneye bir saat gidip, Began kalesine geldik. Evvelce yazmıştık. Buradan yine batıya dört saat giderek:

Polata kalesi'ne geldik. Macarca….. demektir. Yapı­cısı Engerus krallarından Laslo kraldır. Üçüncü Murad zamanında 1002 (1593) senesinde Sinan Paşa Vesprim kalesiyle beraber fethetmiştir. İstoni Belgrad hükmünde subaşılıktır. Dizdarı, dörtyüz hisar eri vardır. Kalesi, Polata dağı ete­ğinde dörtken şeklindedir. Doğuya bir kapısı var. Hisar için­de üçyüz evleri, anbarları, cebehânesi, Murad Hanın bir kü­çük camii var. Askerleri çok cesurdur. Gece gündüz Vesprimlilerle cenkederler. Bu Polata, Began, Çoka kalelerinin 1200 neferleri tâyinatlarını Budin defterdarından alırlar. Bağ ve bahçeleri çoktur. Tam serhaddedir. Eriği ve Emerudu, su­ları çoktur. Burada Hacı Paşadan elli yiğit alıp batıda Ba-

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.