FANDOMEÇS/10/315 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/317

“Tiz buradan kalkıp Uyvar eyâletine Hasan Paşaya hep imdada gidin.”

Deyince, derhal göç boruları çalınıp üç vezir, yedi bey­lerbeyi, seksenyedibin asker ile kalkıp Uyvar'a acele olarak gitmekte... Sadrazam Belgrad'da on gün oturak ferman etti. Bütün yaralıları, hastalan, mahalle mahalle, imâm ve hatiblere defter ile dağıttık. Burada Nemse tarafından, barış için. elçiler geldi, reddettiler. Fakat ahvâle vâkıf olmayanlar bu şehire gelince bütün hastalara yemek tutuşturdular. Bu ka­dar zamandan beri açlık çekmiş adamlar birden yemek ye­mekten ishal ve dizanteri hastalığına tutulup öldüler. Yine binlerce asker bir ölü gibi bitkin geldikleri halde bu su ve havası güzel şehre girince ölüye can gelir gibi oldular. Çün­kü İstolni Belgrad halkı gayet garib dostu olduğundan, has­ta ve yaralılara malları canları ve başlarıyla hizmet ettiler, Allah hepsinden razı olsun...

Sadrazam kalenin gölünü askere temizlettirip bazı yer­lerini tamir ettirdi. Bütün mühimmatını tamamlayıp nefer­lerine on kese zahire parası verdi. Hakîr Hacı-Mustafa Paşa. efendimizin sarayında kaldım. Paşa, bizim iki esiri söyletti. Anladılar ki Samartin kapudanının oğludur, biri kale yüzbaşısıdır. Herbirine beşeryüz kuruş verdiler. Ben razı olmadım. “Biz Uyvar altında kale kuşatmasında iken Gürcü-Mehmed Paşa kethüdâsıyla Komran kalesi altında kâfirlerle cenkedip orada bozulduğumuz gün, bir gulâmırn esir oldu. Hâlâ o kö­lem, Komran'da Zeçeşvar adlı kapudanın yanında esirdir. Nice kereler gulâmımın Estergonlularla kâğıtları geldi. Be­nim gulâmıma bedel yüzbaşıyı veririm. Gulâmımı esirlikten, kurtarsın, ve bu kapudan-zâde içün beşbin gümüş riyal iste­rim. Olursa hoş, olmazsa bunları İstanbul'a götürün küreğe koyarım” dedim. Kâfirler dediler, (biz Komranlıya karışma­yız. Eğer bizim kalede olaydı, şimdi köleni getirtirdik, ama Komran serhaddinde ilgimiz yoktur) deyince, ister istemez serhad gazileri araya girip, Allaha hamdolsun yüzbaşı kâfiri bin adet taler kuruşa, ve Samartin kapudanının oğlunu beş-

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.