FANDOMEÇS/11/10 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/12
Estergon kalesine geldik. Köprü üzerinden geçerken Es-tergon kalesinden o kadar büyük top şenlikleri yapıldı ki, elçinin parmağı ağzında kaldı. Oradan 6 saatte Kızılhisar kalesine, oradan da:

Budin kalesine geldik. Bu konakta Can Arslan Paşa, Love kalesini kâfire veren Çatra-Patra Ali Paşa ve Love yeni­çeri ağası Halil Ağa, Erdel krallığını isteyen Gabor kefere, hep Budin" altında katlolunup, Erdal kralı Apopi Mihal (Apafi Mihal) vezirin fermanı ile Erdel ülkesine gittiler. Bu­rada da muhtelif kalelerden top şenlikleri ve alayları göste­rildi. Buradan kalkıp 2 saatte Hamza Bey kalesi konağına ve Ercin'i geçip 2 saatte:

Pentili kalesine geldik. Burada vezir-i âzamin bir sekba­nı, yine bir sekbanın gulâmmı ayartıp kaçtığı içün tutulup, yolsuz olduğundan gulâm hırsızı herifi bir ağaca sarıp kur­şuna dizdiler. Ahlâksız gulâmı da parça parça ettiler. Bura­da Koca Gürcü-Mehmed Paşaya Budin eyâleti ihsan olundu. Oradan 3 saatte Cankurtaran'ı geçip 5 saatte Yeni Palanga kalesine, oradan bir saatte Seksar kalesine, oradan 4 saatte Batoşek kalesine, oradan 5 saatte Secuy kalesine, oradan 9 saat gidüp Mihac kalesine, oradan 8 saatte Pernovaz kalesi­ne, oradan 5 saatte Darda, ve bir saat gidüp:

Ösek kalesine geldik. Burada kasım ulufesi elçinin önün­de verildi. Kâfirler şaşırıp kaldılar. O gün elçiye ve Tatar Han-zâdesine büyük ziyafetler verildi. Ahmed-Giray Sultana; Sombor eyâletinde kışlağa gitmek ferman olundu. Bütün ve­zir, vükelâ ve beylerbeyilerine, ocak halkına kışlaklar veril­di. Sadrazam, divan erbabı, yeniçeri, topçu ve cebeci ocakları ve kendisi sekizbin askeriyle kalıp, oradan sekiz saatte:

Dal kalesi altında duruldu. Dörtköşe bir palangadır. İçin­de eski bir kilise olup, etrafı bir mildir. Enliliği üç mil olan küçük bir gölü vardır. Oradan 8 saatte:

Vokvar kalesine gelip Hindi Baba tekkesinde fukarayaİÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.