FANDOMEÇS/11/13 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/15

İrek kasabasına geldik. Sirem sancağı toprağında voy­vodalık ve yüzelli akçalık kazadır. Bağ ve bahçeleri hesapsız­dır. Altı mahalle, ikibiiı kadar tahta örtülü evleri vardır. Bir medrese, iki adet tekke, üç çocuk mektebi, bir hamam, bir tüccar hanı vardır. Bu han, vaiz Abdi Efendinin hayratıdır. Yetmiş dükkânı vardır. Halkı garib dostudur. Ticaretle geçi­nirler. Oradan 6 saat sahralarda gidip:

Garkoviçse kasabasına geldik. Sirem sancağı toprağında voyvodalıktır. Yıldız tarafı bayıüh, bağlı bahçelidir. Kıble ta­ rafı sahradır. Yedi müslüman, üç kefere mahallesi, ikibin. adet evleri vardır. ... mihrabdır. Çarşı içinde ... câmil, mescidleri vardır. İki medrese, üç çocuk mektebi, tüccarha­nı, ...... dükkânı vardır.

Ticaretle geçinirler, dürüst kimselerdir. Recep efendi dindar, hanedan adamdır. Oradan ... saat Furuşka dağları eteğinde gidip:

İrem bağı Furuşka kasabasına geldik. Sirem sancağı top­rağında voyvodalıktır. Serdarı, kethüdâyeri ve âyânı vardır. Dört tarafı bağlardır. 24 bin adet öşür verir bağlan vardır. Bütün mâmur yerler müslüman mahalleleridir. Dört adet kefere mahallesi vardır. ... adet tahta örtülü konaklar var­dır. ... cami ve ... mescidleri vardır. İki medrese, iki tekke, hamam, tüccar hanı, çarşısı vardır.

Halkı bağcıdır. Su ve havası güzel olduğundan mahbubeleri meşhurdur. Bolluk yerlerdir. Furuşka üzümü sulu ve lezzetlidir. Beyaz balı ve vişnesi meşhurdur. Oradan kuzeye gidip Furuşka yaylasını aşarak 7 saatte:

Salankamin kalesine geldik. Belgrad krallarının yapısı­dır. Lâtincede ...... taş kalesi demektir. 927 (1520) de Süleyman Han Belgrad'ı fethettiği sene Yahya Paşa-zâde Küçük Bâli Bey kuşatıp fethederek anahtarlarını Süleyman Hana göndermiştir. Hâlâ Sirem sancağı toprağında Budin askeri­nin iltizamında eminliktir. Kazası nâibliktir. Tuna kenarın­da dörtken şeklindedir. ... kapısı vardır. ... mahallesi ve ...


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.