FANDOMEÇS/11/14 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/16
tahta örtülü evleri, ... camileri ... zaviyeleri vardır. Medrese, çocuk mektebi, tekkesi, hamamı, hanı vardır. Bunun karşı­sında Tise nehrinin Tuna'ya karıştığı yerde Titel kalesi görü­nür.

Karlofça kalesi: Lâtincede .......... demektir. Engerus kral­ larının yapısıdır. 927 de Süleyman Han asrında Yahya Paşa- zâde Küçük Bâli Bey fethetmiştir. Bu da Tuna kenarında Sirem sancağı toprağında Budin aklâmı eminliktir. Haracı, pazar bacı hep Budin kulu tarafından zabtolunur. Varadin kazası nâibliğidir. Kethüdâ-yeri, Budin yeniçerisi, serdarı, diz­ darı, elli hisar eri vardır. ... müslüman mahallesi, üç kefere mahallesi, ....... tahta örtülü mâmur ve süslü konakları var­ dır. ... cami vardır. ... mahalle mescidleri vardır. Cemâatleri çoktur. ... medresesi, ... çocuk mektebi, ... tekkesi, hamamı, hanı ve ........ esnaf dükkânı vardır.

Bu şehrin bağ ve bahçesi çoktur. Ekmeği, eriği meşhur­dur. Halkı Boşnaktır. Buradan kalkıp batıya Tuna kenarın­dan 3 saat gidip:

Petervaradin kalesine geldik. 932 (1525) Receb ayında Süleyman Han'Mohaç seferine giderken, Varadin kalesini geride bırakıp gitmek doğru değildir diye Vezîr-i âzam Mak­bul İbrahim Paşayı serdarı muazzam edip, Anadolu veziri Behram Paşa, ikinci vezir Mustafa Paşa, üçüncü vezir Ayaş Paşaları memur edip 932 Şevavlinde kale kuşatılmağa baş­lanır. Kale kapudanı olan Tumoripal adlı dinsiz sapık yüz-bin askeri karşı Tuna'dan beriye geçirip, yedi günde yetmiş kere kaleden dışarı çıkıp metrisleri basar. Nice gazileri esir ve şehîd eder. Fakat kale bir türlü fethedilmez. Süleyman Han acele Oyluk kalesi altında, sonra bu Varadin kalesi al­tında durup:

^Daha bu ateşe yanası Varadin fetholmadı mı?» Deyince, Allanın emriyle iç kaledeki barut hazinesi ateş alır. Kale duvarları yer yer delinir. Fakat kalenin sağlamlı­ğından İslâm askeri yanaşamaz. Süleyman" Han onikibin


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.