FANDOMEÇS/11/15 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/17

adet serdengeçti yazıp, kâfirlere karşıdan imdat getiren 300 parça gemilerini zabteder. Serdarları olan Patori adlı kapu-danını esir eder. Nihayet Süleyman Hanın gelişinin yedinci günü kale vire ile teslim olur. Kale hükümetini Sirem paşası hası yapar. Aşağı ve yuakn dizdarı, ikibin hisar eri, yeniçe­ri serdarı, kethüdâ-yeri, emini, muhtesibi, bacdarı tâyin olunur.

Bundan sonra Süleyman Han Mohaç kazasına gider. Bu Varadin kalesi altıgen eşklinde olup, Macar tarihçileri, İs­kender Rumi zamanından beri yapılmıştır diye yazmışlardır. Yedi adet büyük kafesi, bir kapısı, kale içinde ikiyüz tahta örtülü bahçesiz evleri, Süleyman Han camii, cebehânesi, zahi­re ambarları vardır.

Kıble tarafı dağlarda, etrafında derin hendek vardır.

Varadin kalesi aşağı varoşu: Tuna nehri kenarında ... müslüman mahallesi, beş adet hıristiyan mahallesi, tahta ör­tülü ... evleri, ... cami, ... mescid, üç adet müfessirler med­resesi vardır. Burada bilginlere çok itibar ederler. Zira bilgi­ni yoktur. Çoğunlukla tüccar gemicilerdir. 4 adet çocuk mek­tebi,... abdal tekkeleri, ... hamamı, tüccar hanı vardır.

Bu şehrin bağı bahçesi çoktur. Havası çok güzeldir. Bu­radan Tuna kenarında yukarıya bayırlı bahçeleri geçip batı­ya 6 saat gidip:

Kiviz kalesine geldik. Macarcada ... su demektir. 967 (1559) Süleyman Han asrında Rüstem Paşa eliyle efthedilip yıkılmıştır. Tuna kenarında dörtken şeklinde bir kapılıdır. Bir camii, dizdarı, elli kadar'hisar eri ve cebhânesi vardır. Bu da Sirem livası toprağında Oyluk kazası nâibliğidir. Pâ­dişâh defterhânesinde Gerevik diye yazılıdır. Bağ ve bahçesi çoktur. Kalenin güneyi havadar, mesirelik dağlar ve bağlar­dır. Buradan İki saatte:

Baboştra palangasına geldik. Latince ............ karı kalesi demektir. Halk dilinde ......... kalesi derler. Bu da 927 de Sü­leyman Han zamanında Sarı-Rüstem Paşa eliyle fetholun-


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.