FANDOMEÇS/11/16 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/18

muştur. Bir hâkimi, Budin eminidir. Ama Kanije kulu aklâ-mıdır, Oyluk kazası nâibliğidir. Dizdarı, kırk hisar eri, bir camii, yüz evi vardır.

Buradan dağlar, taşlar içinde üç saat giderken ,etrafta çok kaleler göründü. Meselâ Kopnik, Verbi, Yemzoce, Gorgofça, Bay e, Lokay ve daha nice kaleler Tuna'nın sağ ve so­lunda görünürdü. Ama gözümle görmedikçe yazmak âdetim olmadığından yazmaktan âcizim. Buradan da üç saat gide­rek:

Oyluk kalesine geldik. 932 (1525) de Maktul İbrahim Pa­şa kuşatmış, fakat zabtedemeyince bizzat Süleyman Han ge­lerek cebren kaleyi zabtetmiştir. Budin eyâletinde Sirem san­cağı toprağmdadır. On yük akçe ile iltizam eminliktir. 150 paye akçasıyle şerif kazadır. Budin yeniçeri serdarı, kethüdâyeri, kale dizdarı, yüzelli hisar evi, muhtesibi, bacdarı, şehir kethüdası, kapudanı, mimar ağası, yedi adet kale ağaları var­dır.

Oyluk kalesi şekilleri: Tuna kenarında dörtken şeklinde bir kaledir. Etrafı dokuzyüz adımdır. İki kapısı, iki camii vardır. Biri Süleyman Hanındır, biri sakabaşı Mehmed ağa­nındır. Yanında lâtif bir hamamı vardır. Kimin yaptığmı bil­miyorum. Kale dışında mesiresi ve kahvehanesi vardır. Bu kahvehanenin bir tarafı tüccar hanıdır. İkiyüz adet sanat­kâr dükkânları vardır. Çarşı içinde Mehmed bey camii, Ars-lan bey camii fardır, önünde bir çeşme vardır. Bir tarafı şeh­rin mezarlığıdır. Çarşının sağ tarafmda Hacı İslâm mescidi, solda Küçük-Mehmed Bey camii, biraz ötede Mustafa Bey mescidi, daha yukarıda Karabelâ mescidi vardır.

Aşağı varoş 12 müslüman, 5 kefere mahallesidir. 1160 altlı üstlü kârgir, tahta örtülü konaklar vardır. İki medrese, 6 çocuk mektebi, ... tekkesi, bir hanı, yüzelli mahzeni, ... ha­mamı, altmış kadar dükkânı vardır. Sokakları temizdir.

Bu Oyluk şehrinin su ve havası lâtif olduğundan mah-İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.