FANDOMEÇS/11/18 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/20

oradan beş saatte Koşvar, Pentili, Cankurtaran, Ercin, Ham-za bey Palangasını geçip:

Budin kalesine geldik. Derhal Budin veziri Kürcü-Mehmed Paşaya sadrazamın ve diğer vezirlerin mektuplarını ver­dim. Nemse kralına gidecek elçiden sordu. Bütün sorularına cevap verdim. Gürcü Paşa dedi ki:

«Vallahi Evliyam, eğer bizim elçi paşamız âl-i Osman ırzını kâfire karşı ihtişam içinde gözetirse hoş geldi, aksi halde gidinin boynunu vurup yerine benim Mehmed Kethüdamı bin kese sarfederek Nemse kralına gönderirim.»

Diye ağır yeminler etti. Hakikaten Gürcü Paşa çok mer­hametsiz kanlı bir adamdı. O gece, gece yarısına kadar dün­ya işlerinden, sadrazamdan sora sora, zâten yoldan gelmi-.şim, yorgunum, dermansız kaldım. Hele kethüdası Mehmed efendi, ve reis Deli-İbrahim çelebi «Sultanım, Evliya Çelebi duacınız yorgundur, siz de istirahat buyurun» dediler de ha­kir de kurtuldum. Sabahleyin Gürcü-Mehmed Paşadan bu-yurdumlar alıp;

BUDİN'DEN KALKIP EĞRE VİLÂYETİNE GİTTİĞİMİZ KONAKLARI VE KALELERİ BEYAN EDER.

Budin'den köprü üstünden Tuna'yı geçip Pestiye kalesi­ne geldik. Orada defterdara, kale ağalarına emri şerifleri, fermanları gösterdik ve elli adet seçme atlı, yirmi araba için­de piyade tüfenkli aldık. İki adet menzil arabası, kâfi mik­tarda yiyecek ve içecek alıp kuzeye Peşte ve Geçkemet sahra­larında giderek Sen Gotar köyüne geldik. Rakoş nehri kena-rmdadır. Bu nehir Macaristan'ın Fülek dağlarından çıkar Vac kalesiyle Peşte arasında Tuna'ya karışır. Oradan doğu­ya gidip Tarçay, Kristuş (yâni Allah köyü), Çapa, Piyecel denilen köyleri geçip, Değirmen deresi denilen eşkiya yatağı korkunç geçide geldik. Kâfirler, Allahm kullarını burada ba-İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.