FANDOM
EÇS/11/19 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/21

şarlar. Hamdolsun biz selâmetle geçtik. Toray köyünden de geçip, bu sahra ve derbendleri 13 saatte geçip:

Selâmet yeri Hatvan kalesine geldik. Macarca altmış de­mektir. Altmış senede tamam olmuş bir kaledir. Menûcehir evlâtları Acem diyarından kaçıp bu kaleyi onlar yapmışlar­dır. Sonunda Nemse kralı Lagos kral, Mohaç çenginde mürd olunca bu kale, iki Macar kardeş kapudanm elinde olduğun-, dan biri kaleyi Sultan Süleyman'a vermek isterdi, Mikloş adlı kâfir, müslümana vermektense yakarım diye kaleyi ate­şe verdi. Budin veziri Mehmed Paşa yetişip çok yerlerini ateşten kurtarıp tanîir etti. Sonra 1002 de Üçüaeü Murad za­manında Kâfirler bu Hatvan'ı yedi ay döğdü ise de elde ede­medi, ama Novigrad kalesini aldı. İslâm askeri Hatvan altın­da bozulup rüsvaylık oldu. 1004 de Üçüncü Mehmed zama­nında kâfir Hatvan'ı aldı. Bütün müslümanları kılıçtan ge­çirdi. Çocukları, kadınları esir etti. 1005 senesinde Üçüncü Mehmed Eğri seferine giderken Sunluk ve bu Hatvan kale­leri zabtetti. Paşasının hası 400.000 akçadır. 12 zeameti, 353 timarı vardır. Sefer sırasında 6 bin adet seçme asker çıkarır. 150 akça pâyesiyle şerif kazadır. Eğri kulu serdarı, dizdarı, on adet kale ağaları, 300 kale neferleri, muhtesibi ,bacdarı, emini, haraç ağası, mimar ağası, şehir kethüdası vardır, .

Hatvan kalesinin yeri ve şekilleri: Geniş bir sahrada Zokova nehri batağı ve gölü içinde güya bir kulpsuz bardak gi­bi yatar bir kaledir. Üç kat sağlam kaledir. Her kat duvarı­nın arasında enli ve derin hendekler vardır. Hendek sularının içinde balıkçı gemileri yüzer. Etrafı bin adımdır. Sekiz büyük tabyası vardır. Bu tabyalar üzerinde yirmibir adet uzun balyemez toplar vardır. Bundan başka irili ufaklı seksenaltı parça topları daha var. Diğer harb âletlerine had ve payan yok.. İki kapısı vardır. Her kapı önünde bir ahşap köp­rü vardır. Büyük kapı üzerinde büyük bir saat kulesi var ki çanının sesi Sunluk'ta ve Değirmenderesinde duyulur. Öteki kapısı küçük olup batıya açılır. İç kalede beşyüz adet dara­cık evler vardır. Hepsi ahşaptır. Paşa sarayı ve alaybeyi evi

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.