FANDOMEÇS/11/20 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/22

mükelleftir. Bir Süleyman Han camii olup, düşman yak­tığından, imâr edilip Üçüncü Mehmed camii olmuştur. Budinli Hacı İbrahim camii, bir tekkesi, bir medresesi, iki çocuk mektebi, bir tüccar hanı, bir hamamı, 53 dükkânı var­dır. Sokakları tahta döşelidir.

Hatvan kalesi varoşu: Büyük kapı dışmda büyük bir va­roş vardır. Etrafı palangadır. İki kapısı vardır. Büyük kapı önünde üç kat köprü yanında su değirmenleri vardır. Un öğütür. Varoş içinde ikiyüz kadar tahta döşeli ev vardır. Ca­mi, han, hamam ve çarşıları yoktur. Hasan Baba, Velim Ba­ba ziyaret yerleridir. Bağ ve bahçeleri kalenin doğusunda bir top atımı uzaktadır. Suyu ve havası lâtiftir. Ahalisi gece ve gündüz Seçan, Fulek, Kermat ve Semendire kâfirleriyle cenk ederler.

Bu Hatvan kalesinden de üçyüz adet silâhlı yiğitler alıp doğuya Hatvan kırlığı içinde arabalarla seğirdip:

Çandır köyü menziline geldik. Bir büyük Macar köyü­dür. Fakat Hatvan nahiyeleri köyüdür. Burada bir büyük hendek vardır. Bir ucu batıda, Tuna kenarında Vac kalesindedir, bir ucu Eğri altından dolaşıp Tise nehrine varır daya­nır.

Meğer bir sapık kral, Tuna'yi Eğri sahralarına akıtıp mâ­mur etmek istemiş. Yedi yıl kazmış.. Reayadan biri bıkıp kazmasını kralın kafasına vurup öldürmüş.. Hendek de yarı kalmış.. Oradan Nakot, sonra Kapona köylerini geçtik. Kapona, Tarna nehri kenarında beşyüz evli köydür. Bu nehir Sonlak yakınında Tise nehrine karışif. Oradan Yazma'dan sonra mâmur köyler geçerken mahbub ve mahbube Macar civanlarını seyrederek:

Eğri kalesine geldik. Macar tarihçilerine göre ilk yapıcısı Menûcehir evlâtlarından mürted Nekban Ejder'dir. Eğri ka­lesi sekizyüz yıl orta Macar elinde imâr olunup Erdelistan Kızılelması derler.

...... târihinde Tameşvar fâtihi ikinci vezir Ahmed Paşa

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.