FANDOMEÇS/11/219 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/221


Cengiz Han oğlu Ebu Said Han ziyareti: Ebu Said Han,, babası Cengiz Handan evvel müslüman, olmuştur. Acem ve Arab bilginleri (Ebu Said) adını koymuşlardır. Ama babası Cengiz Han ona (Tamuras) adını vermişti. 7 sene Hanbalıkda, yedi sene Ejderhan'da, 7 sene Kazan'da, 7 sene İdil şehri sarayında, yedi sene Kırım'da Han olup bu Kırım'da yatar.</p>

Cengiz Han hakkında: Cengiz Hanın iki oğlu vardı. Biri ölen Tamuras, yâni Ebu Said Han biri de Kazan (Gazan) Han.. Bu da müslüman olup adına Mehmed Şam Kazan (ga­liba gaazan Mahmud Şah) dediler. Mezarı Tebriz yakınında­dır. Cengiz'in bir oğlu da Olcaytu Handır. Cengiz Han öldük­ten sonra Şam Kazan Hanın vâldesi Kenkaç Han alıp, Mehmud Şam Kazana üvey baba olmuştur. Kenkaç Hanın baba­sı Abaka Handır ki, İranTuran'ı harab eden Hulâgû'nun babasıdır. Hulâgû'nun 14 oğlu vardı. Bazıları han oldular. Hulâgû'nun babası Kutlu Handır ki, yedi oğlu Irak, Kazan,. Ejderhan taraflarına han olup, Moğol, Bogol, Kalmuk ve Moskof keferelerinden nam ve nişan bırakmamışlardı. Bu ye­di âdet hanlar Hürmüz Taçdarın yanındaki türbelerde ya­tarlar.</p>

Kubilây Hanın babası Cengiz Handır ki 61 senesinde Hazret-i Peygamberin kendisine mübarek mektuplarını Muaz ibn Cebel Hazretleriyle göndermişlerdir (1). Cengiz, Muaz Hazretlerine (safa geldin yâ Arab!) diye ayağa kalktı. Elçi Cengiz Hanı İslama gelmeğe davet etti. Cengiz:

(1) Mogollara ait olan bu bilgiler ve bundan sonraki sahifelerde Cengiz oğullarına ait rivayetler tamamen uydurma ve yalandır. Resulü Ekrem Cenglz'e mektup gönderemezlerdi. Çünkü Cengiz Resulü Ek­rem'den asırlarca sonra yaşamıştır. Evliya gibi iyi bir tahsil görmüş ve bilhassa islâm târihini iyi bilen bir kimsenin böyle bir masalı yaz­ması dikkate şayandır. Demek ki Kırım'da Peygamberin Cengiz'i dine davet ettiği şeklinde bir takım masallar mevcuttu. Malûmdur ki Evli­ya, her ülkedeki halk masal ve rivayetlerini, hiç bir düzeltme yapma­dan olduğu gibi nakleder. Bu rivayeti de Evliya Çelebi, yalan olduğu­nu bile bile ve herhalde birçok gülerek yazmakta beis görmemiştir.

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.