FANDOMEÇS/11/22 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/24
başka tabya ve burçlarda yatar kalkar üçbin adet yiğit asker vardır ki dirlikte ilişikleri yoktur. Her gece kalede bekçilik ederler. Ama bir gedik sahibi ölürse, Eğri veziri bunlara ih­san edebilir. Bu taifeye müstahfezan-ı mâzulciyan ederler. Heran çeteye giderler. İyi silâh kullanırlar. Velhasıl bu Eğri, adam deryâsıdır. Çünkü birliği makbuldür. Hasları ve ulufe­leri sağlamdır.


Şeriat hâkimleri: Beşyüz akça mevleviyet pâyesiyle sa­çaklı, abayî yeniçeri çukadarlı şeyhülislâmı vardır. Sâdat içün nakîbüleşrâfı var. Üçyüz akça pâyesiyle şerif kazadır. Kadısına her sene on kese hasılat olur. Kırk adet büyük va­roşları vardır. En büyüklerinden biri Dobroçin varoşudur. 12 bin Macar evi vardır. 4 bin çuha işlenir tezgâhı, ikibin adet elli gümüş değnekli zabit hâkim kefereleri vardır. Kırk ellibin reayası olan bir büyük şehirdir. Ama kalesi yoktur. Eğri eyâletinde 111 adet irili ufaklı kale vardır.

Eğri kalesinin yeri ve şekilleri: Doğu, güney ve kıblesi tarafları köy köy üstüne mâmur sahralardır. Batısında Kara-Bağdale denilen bir yüksek bayırda iki iç kalesi vardır. Ha­valesi varsa da zarar vermez. Bu kaleye top atılsa aşırı gider. Aşağı atsalar, toplar kendilerini kundaktan dışarı atarlar. Havale önünde Nemse hisarı vardır ki, yüzlerce krallar, pâ­dişâhlar böylesine sahip olmamışlardır. Çünkü bu kalenin havale tarafı duvarının yüksekliği kırkyedi arşındır. Duvarı iki kattır. Her kat ellişer ayak enlidir. Kalenin, onikibin rea­yası her sene gelip hendeği derin ve enli yaparlar.

Hisar içinde hep bekâr yerli yeniçerilerin kâr gir odaları vardır. Bu kalede asla avret ve oğlan yoktur. Çarşı ve pazarı da yoktur. (Alem-i Şerif camii) buradadır. Bu adın verilme­sinin sebebi, Sultan Ahmed (Üçüncü) bu kaleyi fethettiği va­kit Peygamberimizin sancağı şerifini eline alıp cuma hutbe­sini bizzat okuması ve sonra bu mübarek sancaktan bir par­ça püskül çıkarıp (yâ Resulâllah, sancağının parçası ile bu kaleyi himayene saldım) diye duâ ederek, o parçayı minbe-


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.