FANDOMEÇS/11/25 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/27
kan ılıca kapısı, on kat sağlam kapıdır. Üç yerden asma köp­rüler ile geçilir. Bunun sağında güneye bakan Hatvan kapı­sı iki kattır. Bu Hatvan kapısından içeride yeni kapı, iki kat sağlam ve asma köprülüdür. Bu kapının iç tarafından tâ Martoloz kapısına kadar tahta döşeli beşyüz adım enli cadde vardır. Martoloz kapısı Eğri'nin batı tarafına bakar, iki kat kapıdır. Bunun da asma köprüleri vardır. Sonra batıya açı­lan Felemet kapısı gelir. Bu kapının üzerinde Kara-Mahmud Ağanın asılmış çizme mahmuzları vardır. Bu kapının dışında Makla deresi üzerinde su değirmenleri vardır. Bu varoşun, tam ortasında:


Barudhâne kalesi vardır, 1068 de Köprülü-Mehmed Pa­şa yaptırmıştır. Dört köşe, altı kuleli, bir demir kapılı sağ­lam kaledir ki etrafı beşyüz adımdır. Bu kale sanki bu bü­yük varoşun iç kalesidir. Dört tarafı sudur. Gece gündüz siyah barut işlenir. Bu kale altından Makla nehri geçer. Her­kes evlerinin pencerelerinden bu nehirde balık avlar. Nehir sonra kıble tarafına akarak Tise nehrine karışır.

Sıcak su kaynakları: Üç adet ılıca vardır. Biri erkeklere, biri avretlere, birinin suyu da hayvanlara faydalıdır. Erdel ve Macaristan'dan binlerce frengi ve uyuza tutulmuş kefere­ler gelip bu ılıcalara girer, suyundan içer ve şifa bulurlar.

Aşağı varoşu: Varoş kalesi içinde onyedi mahalle vardır, yedisi keferedir. 3060 adet konaklar vardır. Hepsi bağlı bah­çelidir. Mâmur ve süslüdür.

Camileri: Kırkaltı mihrabdır. Hatvan kapısına yakın. (Fethiye) denilen Üçüncü Sultan Mehmed camii, evvelce kilise idi. Duası kabul olunan ferah bir camidir. Çarşı câmiir cemaati çoktur. Salih Efendi, Beyli, Memi Ağa, Alaybeyi, ye­ni Zaim, Kasım Paşa, Pazaryeri camileri vardır. Bunlarda cu­ma namazı kılınır. 31 adet mahalle mescidleri vardır. Yassı-sokak ve kethüda mescidleri meşhurdur. Dört adet medrese, 17 adet çocuk, mektebi, 7 adet tekke vardır. Baba Sultan tek­kesi meşhurdur. Yirmi adet sebilhane var. Ağa sebili, Alay-beyi ve Kasım Paşa sebilleri meşhurdur. Altıyüz adet dükkân.
İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.