Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.382
pages


EÇS/11/27 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/11/29

Kaleden nice toplar atılıp şenlikler yapıldı. O günkü divan­da, paşanın yerinde bırakıldığına dair emir okundu. Sırtına pâdişâh hil'atım giydirirken, usule âşinâ paşa hil'atın gerda­nını öptü. Çavuşlar alkışladılar. Bir yeniçeri ağasına, diğer tuğ ve sancak sahibi kırk adet ağalara hiİ'atlar giydirildi. Herkes memnun olarak evlerine gittiler. Paşa hakire üç ke­se, üç at, üç köle bir samur kürk verdi. İbrahim Kethüda efendimizin benim hakkımda yazdığı mektubu okudu. Bu mektupta «Evliyama ,bir hoş riayet edüp Budin'e, gönlünü hoş ederek, yollayıp, elçi paşa ile Bec'e, Prağa ve Nemse kra­lına gitmeğe yol parası verip tiz yollayasın!» yazılı idi. Paşa, mektubu okuyunca İbrahim Kethüda efendimizin hatırı içün üçyüz altın, bir kat elbise, hademelerine de ellişer altın ve birer kat elbise verdi. Yerli yeniçeri ağası Ahmed Ağadan iki kese, bir köle, iki at, beş tüfenk, beş donluk atlar ve diğer ağalardan da birçok hediyeler alıp yükümüz ağırlaştı.________


MEHMED PAŞA İLE EĞRİ'DEN ORTA MACAR


DİYARINDA FETHOLUNAN KALELERE GİTTİĞİMİZ


KONAKLARI BEYAN EDER.


Evvelâ Eğri'den eyâletin yarı askeri ile kuzeye 7 saat gi­dip Hırıştoş sahrasında (Haçova) bir göl kenarında harab bir kilise yakınında durduk. Bu sahra, Üçüncü Sultan Mehmed'in yedi kral ile 1005 senesinde cenkettiği yerdir. Baba­mız bu cenkte bizzat bulunmuş olduğundan, ondan dinledi­ğimiz gibi bu cengi yazalım:


EĞRİ MUHAREBESİ ÖZETİ


Üçüncü Sultan Mehmed Han Eğri kalesini fethetmişti. Yedi kralın, yedi kere yüzbin asker ile Eğri altında İslâm, as­kerini basacağı haberini, Tatar Hanının kardeşi Fetih-Giray


İÇ LİNKLER[]

DIŞ LİNKLER[]