FANDOMEÇS/11/28 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/30
Sultan haber verdi. Pâdişâh Hazretleri, (Onlar basmadan biz basalım) diye Hadım-Cafer Paşa ile Rumeli veziri Veli Paşa­yı öncü clarak kırkbin askerle gönderdi. Fakat kâfirler bun­lara öyle bir top ve tüfenk vururlar ki, ancak dört beşbin ki­şi ile geriye dönebilirler. Pâdişâh, Sadrazam İbrahim Paşayı Hasan Paşa ardından gönderdi. Fetih-Giray Han da yetmiş bin Tatar askeri ile hareket etti. İki ordu arasında bir küçük nehir vardı. Cağala-zâde kâfire iyi bir satur vurur. Akşam olup her tarafa karakollar konur. Ertesi gün islâm ordusu ileriye yürüdüğü halde, öğle vaktine kadar düşman taburdan çıkmaz. Öğle vakti demir zırhlara bürünmüş olarak Nem­se, Çeh, Efrenç, Hırvat ve Macar askerleri saldırırlar. Kol kol, dalga dalga karınca gibi gelen düşman askerine bizim asker dayanamayıp perişan olur. Hasan Paşa geçit başında düşmana top atışı yaparsa da kâfirlere dayanamayıp İslâm ordusu içine gider. Derhal düşman Hasan Paşa askeri ardın­dan sürüler halinde gelip, İslâm ordusunu yağmaya başlar. Nice kâfirler pâdişâh eşyasını, hazineyi zabtederler. Şarap içip, hora tepmeğe başlarlar. Hazine sandıkları üzerlerine çı­kıp otururlar. Fakat pâdişâh ordu kenarında, peygamberin sancağı ile bir tepede durur. Önünde yeniçeriler kırılmakta­dır. Pâdişâh bu hali görüp yanında hazır olan hoca efendiye der:.


— Efendi ne çare edelim? deyince hoca der:


— Pâdişâhım yerinden ayrılma. Cenab-ı Hakkın şimdi ihsanını görürsün!

Deyince koca Solakbaşı eder:

— Pâdişâhım, asla elem çekme, deden Süleyman Han ile Mohaç çenginde düşman böyle üstün gelir gibi olmuştu,sonra bozulup kâfirden bir kimse kurtulmadı, sabret pâdişâ­hım...

diye padişahı tescilli ettiler ama târihlerde hünkârı at karnı altından bukağuya vurdular derler. Bu sözde hata et­tiler. Burada nice iş görmemiş, zülüflü sırmalı hil'atlı sır­malı arakiyeli iç gulâmlarından yirmi kadarı çıplak atlara bi­nip kaçarlarken, sipahiler de bunları görüp tâ Eğri kalesine-


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.