FANDOM
EÇS/11/29 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/31
kaçmışlar. Pâdişâh yanında dört bölükten bir bölük asker kaldı. O da piyade... Kalan aşçı ve başçı, karakulukcu ve kaçan sipahi gulâmlarının at oğlanı, it oğlanı aşağılık makulesi haşarat kalır..


Nihayet hoca efendi el kaldırıp duâ eder, orada olanlar âmin derler. Heman Allahın hikmeti yârolup, yeri cehennem olası kâfirler karakullukçu hademelerini kırmağa başlayınca heman bir sipahi oğlanı başından destar-ı Muhammedîsini çıkarıp, bir mızrak ucuna bayrak gibi yapıp:

«Bre gaziler, şu kâfiri urun!»

Deyince heman garib aşcı, seyis ve at oğlanları odun, balta, odun yarmaları, ucu yanmış, mutfaktan çıkmış odunlar ile, herkes eline ne geçirdi ise düşmana vurmağa başlayınca, 'Osmanlı çadırlarını zabtetmiş olan kâfirler, yağma ettikleri malları bırakıp kaçarlarken İslâm askeri içinden «bre ! kâfir bozuldu!» diye Rabbânî bir ses duyulur. Kaçanlara ta­ze can gelir ve geri dönüp kâfire kılıç vurmağa başlarlar., Güneş batıncaya kadar yüzbin kâfir kılıca lokma olur. Edir­neli Mehmed Çelebi ve Âli Efendi, kâfirden bir tek kimse kurtulmadı diye yazmışlardır.

Sultan Mehmed bu Hırıştoş (Haçova) sahrasında yedi kralı kırdığına, Kur'ân-ı Kerîm ile târihi budur: (Fehezemûhüm bi iznillâh — Allahın izniyle mağlûp oldular) âyeti ke­rimesi târih düşmüştür. Sene (1003) (*)

Âl-i Osman devleti meydana çıkalı dört adet tabur cengi olmuştur: Biri 709 (1309) da Gazi Hüdâvendigâr'ın (Kosova sahrası cengi), biri 920 (1514) de Yavuz Selim'in Çaldıran muharebesi, biri 932 (1525) de Süleyman Hanın Mohaç muharebesi, bir de bu Haçova çengidir. Ama bu, bütün gazalara I üstün olmuştur. Çünkü bu cenkde yedi kralın beşi mürd olmuş, ikisi kaçmış, pek az kâfir kurtulmuştur. Hâlâ bu sahranın yetmiş seksen yerinde yığın yığın kâfir kemikleri vardır. Bizim bu cenkde otuzbin yiğitimiz şehid olmuştur.

___________

(*) Âyet-i kerimenin harfleri, ebced hesabiyle 1002 gösterir.
İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.