FANDOMEÇS/11/301 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/303
bu şehirde beyaz ve siyah samurun sağlarını gördüm. Anadolunun sansarı gibi bir mahlûk. Gayet insancıl.. Şehir oğ­lanları omuzlarında gezdirip besliyorlar.. Burada beyaz ka­kım dahi çoktur. Kedi gibi evlerde beslerler. Bu da kedidert küçük mahbub ve cana yakın çokran (veya çomran) adlı sin­cap gibi ve o büyüklükte bir mahlûk daha var burada.. Ama kuyruğu sincap gibi uzun değildir. Fakat çok neşelidir, aç ol­duğu vakit insanın önünde öyle perendeler atar ki, adamı hayran olur. Ama karnı doyduğu vakit hareketsizdir, oyna­maz. Adamdan uzak durur. Pisliği Habeş vilâyetinin Zebafe kedisi gibi pisliği kokar. Kefereler arasında makbuldür.

Biz burada iken Moskof kralından gemi ile bir küçük el­çi Dağıstan pâdişâhına gelip gitti. Karadan Azak'a gider de­diler. Hakîr, iyi yol arkadaşları bulduk diye sevindim. O gün Terek kalesi kapudanına, vaktiyle Nemse çasarından yedi? krala hitaben aldığım mektubu gösterdim. Nemse çasarır Moskof kralının dostudur deyip, yine o iğrenç mektubu bana verdi. Sakladım. Kapudan hakire elli samur derisi, bir sa­mur parçası kürk, beş adet cevherli balık dişleri ve herbirimize birer çuka, ve beşerbin nokrat akça verdi. Gümüşten­dir. Bir tarafında kralı adı ile tahta çıkış târihi, bir yanında gûyâ Hazret-i Hızır at üzerindedir. Bu kalede rehin olan Kabartay beyi yazı yazmasını bilmediğinden Taysi Şah adlı kal­mış pâdişâhlarına, Moskof vezirine ve kralına, mektup yerine bir ağaca kertilmiş bir çeşit nişan verdi. Alıp mendilimin içi­ne sakladım. Öyle bir çetele idi ki, taklit edilmesi imkânsız­dır. Sonra Çerkeş beyi bana on adet at, Terek kapudanı yirmi atlı, yüz piyade tüfekli verdi. Hakîr denizden gitmeğe töv­be etmişken, evdeki hesap pazara uymadı. Yine arkadaşları­mız ve atlarımızla, elçinin adamlarıyla gemilere binip, Hazer kıyılarında Kalmık korkusu çekmeden denizde poyraz rüzgârıyla bir gecede gidip, biraz fırtına çektik..

Şamran vilâyeti, yâni eski Ejderhan kalesi: Kıpçak sah­rasının sonunda, Hazer denizine İdil nehrinin döküldüğü onsekiz ağızdan birinin kenarında, eskiden, Tatar kavminin

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.