FANDOMEÇS/11/302 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/304
atası Cengiz Hanın imâr ettiği merkezdir. Daha sonra Kıtak Hanın, Hulâgû Hanın, Toktamış Hanın eline geçmiş ve o kadar mâmur olmuş ki bir ucundan bir ucuna Tatarın çapar atlısı ermezmiş... Târihinde Timur Han yerle bir etti. Sonra Moskofların eline geçip imâr edildi. İdil nehri kenarında içhisarı üçken, dış hisarı altıgen olan bir kaledir. Etrafı ondörtbin adımdır. İç kalesi iki kapılı, etrafı ikibin adımdır. Doğu ve kuzeyi İdil nehridir. Batı ve güneyi Heyhat sahrasıdır.

Ejderhan'ın ... adlı vezirine küçük elçi ile hakîr buluşup, Dağıstan pâdişâhının mektuplarını, ve Terek kapudanının kâğıtlarını verdim. Rehin olan Çerkeş beyinin çetele ve damgasını verip, Nemse çasarının patente yazısını da göste­rince kapudan:

«Adam, senin ne çok pâdişâh dostların var? Sen bir bilinen adam­sın!»

Diye hakîre pek çok itibar edip, yiyecek ve içeceklerimiz­le beraber bir konak verdi. Yirmibin askere, yirmibin Heşdik müslümanı reayaya mâliktif ve gece gündüz Kalmık Ta­tarı ile cenkeder. (Kazan Alp Bay Mirza) ayanlarıdır. Şehir içindedir.

Ejderhan şehri: Eskiden bu şehir harab olup, burada bir ejderha türer. Bütün Heyhat sahrasında olan adamları, can­lıları yeyip, nice vilâyetleri berbad eder. Sonunda bir han ba­hadır bu ejderhayı öldürdüğü için bu şehire (Ejderhan) der­ler. Şimdi birçok saraylar vardır. İç kalesinde beş manastır, dokuz kilise vardır. 1050 adet kamış ve saz örtülü kefere ev­leri vardır.

Aşağı Kirman varoşu: 13 bin saz ve kamış örtülü evleri vardır. 40 kilise ve 17 manastır ve 7 mesçid vardır. Bu Heşdik taifesi, Hulâgû Handan beri onun zulmünden, Moskof'a sığınıp reâyâ olmuşlardır. Bunların bir fırkası da (Mehmed Buhâri Saltık Bay) yâni (Sarı Saltık Sultan) müslüman et­miştir. Hâlâ Moskof dilinde oniki kere yüzbin adet ümmet-i

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.