FANDOMEÇS/11/303 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/305
Muhammeddirler. Kendilerinin anlattıklarına göre altıncı ik­limin ortasından, yedinci iklimin sonuna kadar Moskof diya­rında 77 bin mihrabımız var diye övünürler. Ve krala senede adam başına bir altın haraç veririz derler. Ama, içlerinde zeamet erbabı, beyler, pâdişah-zâdeler vardır. Onlar haraç vermeyip, yüzellibin askerle Moskof kralıyla bile cenge giderler. Bu Ejderhan'daki Heşdik kavimleri de onlardan bir alay müslümanlardır. Mecsidleri vardır. Ama cuma namazı kıl­mazlar. Çok kaba ve müteassıb müslümanları vardır. Hattâ: hakirin bir kaç hademelerinin sakalları traşlı ve başlarında beyaz destar var iken (bu adamlarınız kâfirlerden midir?) diye sordular. Hakir cevap verdim (beyaz sarıklarını görmez misiz? Demin cemaatle namaz kıldıklarını görmediniz mi?) deyince onlar (biz de ona hayret ettik. Müslüman şekilli otet da, sakalı traş ola..) dediler. Hakir (Osmanlı kulları töresi, böyledir) dedim. Bu kadar mütaassıb müslümanlardır ki,kendileri bir işe başlasalar, sakallarını ikişer çatal edip ku­şaklarına sokarlar. Herbirinin sakalı, on Rum adamına sa­kal olur. Asla türkçe ve tatarca bilmezler, sakal traş ettir­mezler. Aralarında kadıları vardır. Çoğunlukla (imâdûl İs­lâm, Bezâziyye, Kadı Han, Tatarlıâniye) ve fıkıh, ferâiz ve (Muhammediye) kitaplarını, moskofcaya tercüme edip rusca okurlar. Ama avratlarının yüzleri açıktır. Bu Heşdik kav­mi, Ejderhan'da ulufen kuldurlar. Burada 17 bin kâfir askeri vardır. Çünkü Bender vilâyettir. Bu Ejderhan eski şehir ol­duğundan nice yüzbin büyük evliya ve sahabe-i kiramlar gö­ mülüdür. (Borabay Sultan ve Taymaz Han...) ziyaretleri... Sonra küçük elçi ile İdil kenarında 6 saat gittik:

Büyük İdil nehrinin doğuşu: Tatarlar İtil derler. Müver­rihlerin, Karadeniz seyyahlarının anlattıklarına göre bu dün­yada İtil nehrinden büyük su yaratılmamışta. Ondan kü­çük nehir çoktur. Ondan küçük nehirler Tuna, Şattularab. Mısır'da Nil.. (Nil taştığı vakit büyüktür. Kışın küçüktür),, sonra Ceyhun, Seyhun, Araş, Kür suyu, Rumda Sava, Drava„ Vardar, Meriç, Tunca, Tise, Turla, Aksu, Özü, Meş? suyu»

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.