FANDOMEÇS/11/304 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/306
Don (Azak dibindedir), İdil suyu ile Don suyunun araları bir konaktır. Ama bu İdil (Volga) suyundan daha büyük su gör­medim. Doğduğu yer Moskof memleketidir. Hazer denizine yâni (Şirvan ve Keylan ve Demirkapı) denizine kırk koldan karışır. Her koldan binlerce gemi Moskova'ya gidip gelirler. Dünya yüzünde Nil ve İtil'den lezzetli ve derin nehir yoktur. Vâkıâ Tuna nehri de İshakcı, Silistre ve İbrail önlerinde de­rindir ama bu İdil nehrinin 20-30 mil enli yerleri vardır.

Heşdiklerin rivayetine göre, altmış yetmiş mil enli yer­leri de vardır. Çıktığı yer Moskova şehri dağlarıdır. Yediyüz şehir ve kalelere uğrayıp beş aylık yerden sonra Hazer denizi­ne dökülür. Ejderhan'dan, kuzeye İdil nehri kenarınca bir gün gittik. (Beştepe menzili) beş tane dağdır. Ama beşi de insan eliyle doldurmadır. Buraya Timur Han beş kere gelmiş ve her gelişinde bir tepe yığdırmıştır. Burada Kasım gününe rastladık. Yedinci iklimde olduğundan müthiş kış hüküm, sürüyordu. Arkadaşlarımızdan (Hindi Baba Mansur) hilâl gibi kaldı. Bu İdil nehri boyunca on gün şimale gittik. Onbirinci gün:

CENGİZ HAN BAYIN TAHTGÂHI BÜYÜK SARAY ŞEHRİ

Bu hakir ve âciz kulun bu kadar zamandır seyahat etti­ ğim dünya yüzünde ......... adet (saray) adlı şehir vardır. Ev­ velâ Diyâr-ı Rumda (Bosna-Saray), (Yanbolu Sarayı), Ana­ dolu'da (Aksaray), Azerbeycan'da (Saray şehri), Acem di­yarında (Serav) ki, Cigala vezir burada mağlûp olmuştur. Bu. (Cengiz Han Saray) elden ele geçtikten sonra Hulâgû Han Maveraünnehr'den Hakim Tûsî ile gelip bu şehri harabetti. Abakay Han ve Toktâbay Han yine imâr ettiler, fakat Timur Han Kırım'da Toktamış üzerine giderken yazık ki bu şehri tekrar harabetti. Ondan sonra Rusların eline geçti.

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.