FANDOMEÇS/11/306 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/308
Hattâ hakir 1050 târihinde İslâm-Giray Han zamanında Kırım'dan Sübhan Gazi Ağa ile yüzbin Tatar, 600 bin atlarla yirmi gün seğirtip tâ Bahrımuhit kenarında İsveç kralı mem­leketini yağma edip 42 bin esir çıkardık. Doğrusu bu Tatar kavmi, kâfir ülkesinin büyük taunudur. Bu Saray Tatarları her tarafı yağma ederler, yalnız Moskof ülkesini yağma et­mezler. Çünkü kendi krallarıdır. İklimi çok soğuk olduğun­dan meyve falan olmaz. Söğüt ve kavak ağacı olur.

Müneccimlere - göre "Saray şehrinin iklimi: Yeni dünya seyyahı ve eski dünyanın her tarafını dolaşmış olan hakîm ...... adlı kefere ki (Fetahnâ) kelimesi târihinde yeni dünya­yı bulmuş, eski dünyayı baştanbaşa geçmiş, Moskof diyarını altıncı ve yedinci iklimde bulmuş, doğu ile kuzey arasında bir ikümlik yer daha bulup, kışın şiddetinden gecesi bir saat olup, gündüzü 23 saattir. Ve şafiî vakti gibi karanlık bir ik­lim daha bulup yazmıştır. Onun usturlabı hükmüne göre bu Saray şehri iklim örfiyenin 28 inci tabakasında bulunup, ge­ce 3 saattir, gündüzü 21 saattir. Enlemi elli derece otuz daki­kadır. Çünkü altıncı iklimin sonu ve hakikî ikliminin doğu- sundadır. Orta vilâyet Azak'tır ki, Osmanlı elindedir. Onun için Osmanoğullarının yedi İklimde hisseleri vardır. Birinci iklimde Mısır'da Dankea, yedinci iklimde Özdemiroğlu'nun vardığı İdil kenarıdır ki, Azak ile komşudur. Böylece Osmanoğulları yedi iklime hükmeden kudretli pâdişâhlardır, Allah kıyamete kadar devam ettire..

Saray şehrinin talihi: Eski müneccimlerin anlattığına göre yapılışının talihi akreb burcu ve beyt-i merih-i mâi'de bulunmuştur. Onun için birçok kereler harab ve mâmur ol­muştur. İçinde Merih gibi kılıç ve kan eksik değildir. (Su evi)nde olduğu için halkı bir tarafa su gibi akar. Çiftçi ve ekincidirler. Kırk günde ekip biçip anbara korlar. Ellinci gün kar yağar. Havası ve suyu: Suyu İdil nehridir. Çok süratli hazmettiricidir. Havası çok şiddetlidir. Ahalisi uzun ömürlü olur. Asker taifesi çoğunlukla Mujiktir. Bahadır değillerdir. Eğer aralarında Heşdikler olmasa Kalmık Tatarı burayı çok-

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.