FANDOMEÇS/11/307 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/309
tan alırdı. Onun için Moskof kralı her sene buraya onbin ye­ni Mujik askeri gönderir. (Moskof krallarının asılları): Bun­lar tâ Hoşenk Şah ve Menuçehr zamanmdanberi Gürcistanın Dadyan neslindendir. Bir kral ölse Dadyan vilâyeti banların­dan birini getirip Moskof kralı yaparlar. Tam 9 bin kaleye mâliktir. Binlerce şehir krallarının miras malıdır. Her kale­sinde başka sahipleri vardır. Onun için kalelerini elde etmek mümkündür. Moskof vilâyeti gayet büyüktür. İki iklim için­dedir. İkliminin şiddetinden ve sahrasının karanlık olmasın­dan çok yerlerinde insan yoktur. Heyhat sahrası, karanlık vi­lâyet, Kaf dağı eteklerinde Yaldırak Tav'a kadar hükmeder. Samur, kakım, çomran, siyah, beyaz tilki, süt beyaz samur, balık dişi dedikleri sülük, telatin, sincab, yeşil tüylü tavşan gibi hayvanlar çoktur. Altın, gümüş, bakır, demir madenleri çoktur. Ama kışı şiddetli olduğundan tuzu, üzümü, meyve­leri yoktur, elması boldur. Kavun, karpuz, kabak çoktur.

Ziyaret yerleri: Şehrin güney tarafında İdil nehrinden uzak bir tepede (Hoşenk Şah ziyareti) var. Bu memlekette buna peygamber diye ziyaret ederler. Dört tarafı kale gibi duvardır. Başucunda kaim bir somaki mermer vardır. Ayağı ucunda beyaz mermer vardır. Bu mermer sütunda «kırk se­ne pâdişâh olup, beşyüz sene yaşayıp ilk defa başına tac gi­yen pâdişâh beri idim» diye yazılıdır.

Hoşenk şahın tacının şekHi Bu tac, peygamberin doğu­mundan 889 sene sonra İskender Zülkarneyne değdi. Ondan Nûşirvan'a, ondan oğlu Hürmüz'e, ondan Dadyan banlarına, ondan Menuçehr evlâtlarından Mancar'â değdi. Mancar, kar­deşleriyle yurdundan ayrılıp bütün askeriyle bugünkü Ma­caristan'ın olduğu yere geldi. Mancar'dan galat olarak (Ma­car) dediler. Sonra bu tac Mancar'dan Nemse çasarına değdi. Hâlâ bu taca (Grone) derler. Sonra Süleyman Han Vişgrad kalesini aldığı vakit bu tac da Süleyman Hana geçti. Süley­man Han Budin'i zabtedip, krallığını Erdel kralı Yanoş'a ve­rince tacı da ona verdi. Daha sonra birçok eller değiştirdik­ten sonra tekrar Süleyman Hanın eline geçti, o da Nemse

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.