FANDOMEÇS/11/308 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/310

kralı Ferdinand'a verdi. O zamandanberi Nemse krallarına, çasar, imparator derler. Çünkü İskender Hoşenk Şah tacının sahibi oldu. Hattâ bu hakîr 1073 senesinde elçi Mehmed Paşa ile Nemse çasarına gittiğim vakit Bec kalesi sarayında kra­lın başı ucunda İskender tacını gördüm.

Konumuza gelelim. Hoşenk Şahın mezarı başında (Hosşenk Şah oğlu Tahmurs Şah) mezarı vardır. İdil nehri kenarındadır. Boyu 77 adımdır. Etrafı somaki sanduka içinde­dir. Bunun da mezar taşında şöyle yazılıdır:

«Dörtyüz yirmi şene yaşadı. Cihangir idi. Ata, katıra, deveye pa­lan ve eğer vurup biner idi. Sığır ve camusa yük vurur idi. Ve Baytale eşeği çekip katır doğurttu. Pars, tazı ve zağarları bir bir yedekleyerek çeşitli ............ hasıl eder kişi idi .................... ile av avlamak bu Tahmus Handır ki, fena yurd buna da kalmadı........................ »

Tatar Hanlarının ataları ziyareti: Tolu Han ziyareti: Sa­ray şehrindedir. Ama boyu o kadar uzun değildir. Ondan epeyce uzakta İdil nehri kenarında Tagar Han, yanında ba­hası Mengirtinı Han yatar. Bunlar hep Cengiz evlâdıdır. Hep İslâm olarak ölmüşlerdir. Ama Hoşenk Şah ve Tahmurs Şah­lar evvel ölüp, geçmiş ümmetlerden müminlerdir. Bu Saray şehri o kadar mâmur imiş ki, çapar at ile bir günde bir baş­tan bir başa yetişilmez imiş.

Şehrin harab olmasının sebebi: 690 senesinde Toktamış Han, Kırım'da bulunan Özbek Han üzerine gidip onu mağ­lûp edince, Özbek Han Timur'a sığındı. Timur, Özbek Hanın hatırı için Maveraünnehr'den üç kere yüzbin askerle gelip bu Saray şehri yakınında savaş yapıp, Toktamış Han mağlûp olur. Timur da Saray şehrini harab eder. Kırım'ı da yine Öz­bek Hana ihsan eder. Sonra Timur Moskof diyarını da yağ­ma ederek Maveraünnehr'e döner. İşte Saray şehrinin harab olmasının sebebi budur.

Eskiden, Cengiz Han zamanında Deşt-i Kıpçak'ın etra­fında yüzyetmiş parça büyük şehirler varmış. Hâlâ harabe­leri içinde Kalmık şahlarından Taysi Şah ve Moyuncak Şah

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.