FANDOMEÇS/11/30 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/32
Eğri taburu şehîdler ziyâretgâhi; Bu cenkde ölenlerin ruhlarma bir Yâsin-i şerif okudum. Bu Hırıştoş (Haçova) sahrası, öyle bir cenk meydanıdır ki bir uçu tâ Kaşe sahrası­na ve Tise kenarlarına, bir tarafı Orta Macar'da maden sah­ralarına ulaşır. Bu sahranın ortasında kâfirlerin boğulduğu Hırıştoş nehri akar. Küçük nehirdir ama, Fülek ve Kermat dağlarından çıkıp Tise nehrine dökülür. Küffar târihleri (bu nehri mağrur ölüp Türkler tarafına geçmese idik mağlûp ol­mazdık. Eğer Türk askeri bizim tarafa geçseydi müslümandan bir tek can kurtulmazdı) diye yazmışlar. Osmanlı ta­rihçileri, bu cenkde mağlûp olmazdan evvel kaçanların baş­larına, fetihten sonra boklu işkenbeler giydirip, tersine eşek­lere bindirip İslâm ordusu içinde gezdirip teşhir ederek or­dudan sürgün ve timardan tard ve ebedî azlederlerdi.


Sonradan bu gibilerin, bu rüsvaylık içlerine işlediğinden Anadolu'ya geçip celâli eşkıyası olmuşlardır. Celâli olanların, sebebi bu Eğri çenginde kaçanlardır. Sonra 1016 târihinde Sultan Ahmed Han asrında Kuyucu-Murad Paşa, bu celâlilerden Arap Said, Tavil Hasan, Kalenderoğlu, Cennetoğlu, Canboladoğlu, Suhayboğlu adlı celâlileri hep kırmıştır. (Bin onaltıda kırıldı sekban) (Ebced hesabiyle 1016) dır.

Buradan Eğri paşası Mehmed Paşa ile kuzeye yedi saat gidüp Saloka adlı Macar köyüne geldik. Oradan Verpilid'e... Tarna nehri kenarındadır. Bu nehir Domatra dağlarından, gelip Sunluk'ta, aşağı Hoş sahrasından Tise nehrine karışır. Buradan yine kuzeye gidüp Dumuslu köyüne geldik. Hatvan kalemizin bir köyüdür, oradan Viştona köyüne.. Bu köyleri 9 saatte geçip:

Kenkuş varoşuna geldik.

Eğri eyâletinde sekizbin adet tahta örtülü mâmur ve uğursuz evlerdir. Sekiz adet, elleri gümüş değnekli hâkimleri vardır. Samur kürklü, bro denilen zabitleri vardır. Bu büyük şehir, Matara yaylası dibinde olup içinden Matara nehri ge­çer. Şehrin uzunluğu sekizbin adımdır. Büyük manastırları


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.