Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.382
pages


EÇS/11/309 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/11/311

ikişeryüzbin kişi ile konup göçerler. Deşt-i Kıpçak'ta Beştepe denilen yerde Timur, kalın bir mermer sütun üzerine bütün harab ettiği kale ve şehirleri ve onsekiz padişahı itaat altına aldığını isimleriyle birlikte yazdırmıştı.

Nihayet bu Saray şehri hâkiminden ihsanlar alıp, Mos­kof elçisine 5 bin tüfenkli asker imdad verip, İdil nehrini ge­milerle karşı tarafa kırkyedi milde geçtik. Batıya 10 saat gi­dip, Heyhat sahrasında kış şiddetini çekip:

Sünnî Heşdik vilâyetine geldik. İdil nehrinin sağ ve so­lunda yüzbin keçeden obalar, keçeden cami ve medreseler, mektepler, çadırlarla süslenmiş gûyâ bir büyük vilâyettir. Elçiyi Alban denilen bir otlağın köşesine, hakiri Blosbay kişisinin yerine, yâni arabalarına kondurup, o gece ateş kenarın­da can sohbetleri ettik (burada altı satır açık var).

Heşdik kavminin dilleri: Vâkıâ Moskof dili konuşurlar ama, lehçeleri başkadır. Buradan da kalkıp İdil nehri kena­rında batıya iki gün gidip, üçüncü gün:

Gaziler diyarı Kazan'a geldik. Evvelce burası Cengiz Hanın hükümet merkezi imiş. Elden ele geçerek nihayet Moskof'un elinde kalmış. Binlerce han, cami, medrese, mescid, tekke, hamam, dükkân ve kubbeler ,taklar var. Hâlâ 3 bin saz ve kamış örtülü evleri, 20 adet kiliseleri, yedi mescidleri var. Çünkü burada Nogay Heşdik müslümanı çoktur. Fakat Kalmık korkusundan o gece kuşkulu yattık. Hakimi Moskof tarafından Rafiriye adlı vezirdir. 10 bin Mujik ve Heşdik askeri vardır.

Şehrin yeri: Bağ ve bahçesi yoktur. Bostanları çoktur. Burada şarap yoktur. Bütün kefereleri rakı ve horlaka içer­ler. Ama Heşdikler yine kımız ve boza içerler. Su ve havası güzel, mahbub ve mahbubesi çoktur. Hepsi âşıkperesttir. Er­kek ve kadınları çuha giyerler. Başlarında hep kalpak var­dır. Ama Tatar börkleri gibi değil.. Kadınları yüzleri açık ge­zerler. Bu Kazan şehri de yedinci iklimdedir. Akşam önce at-

İÇ LİNKLER[]

DIŞ LİNKLER[]