FANDOMEÇS/11/310 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/312
lara yem verdik, akşam namazını kıldık, yemek yeyince sa­bah şafiî vakti oldu. Bir saat olmadan gün doğdu. Yâni bütün gecesi dört saat ve bir çeyrek idi. Güneşin, diğer vilâyetlerde olduğu gibi kuvveti yoktur. Allaha hamdolsun bu Kazan şeh­rine gelmekle yedinci iklime de ayak basmış olduk.

Kazan şehri ziyâretgâhı: Azarbeycan'ın Tebriz şehrinde gömülü olan (Mehmed Şam Kazan) bu Kazan şehrinden ol­duğundan (Şam Gazan} derler. Valdesi olan (Hilam Ban) da bu Kazan'da gömülüdür. (Efridun oğlu Ayreç oğlu Hoşenk oğlu Menüçehr), İran, Turan, Semkân, Luristan ve Multan pâdişâhlarından cihangir bir pâdişâh olup Hazret-i Nuh'a îman edip gemiye girenlerdendir .Hazret-i Mûsâ zama­nına kadar yaşayıp ona da îman etmiştir. 120 yıl padişahlık edip 700 sene yaşamıştır. Mezar taşında yaşadığı zaman ve saltanatı yazılıdır. Oradan alıp yazdım. Menüçehr ile Sam, Neriman, Zal ve Küstem çağdaş olduklarından evlâtları bu Menüçehr yanında yatar. Kendileri Heyhat sahrasının kıble­sinde İrak Dadyan şehri dışında gömülüdürler. Bütün silâh­ları başuclarmda asılıdır. (İran hükümdarı Feridun oğlu Tur ziyâretgâhı): Bu da babası Feridun gibi Hazret-i Nuh'a îman edip Nuh'un gemisine binerek kurtulanlardandır. Sonra bir çok yıllar yaşayıp İran ve Turan pâdişâhı olmuş, Kazan şeh­rinde Menüçehr yanında gömülmüştür. Tur Şahın oğlu Ha­dim, onun oğlu Peşenk, onun oğlu Efrasyab'dır. Radim, baba­sı yanında gömülüdür. Peşenk de Kazan dışında gömülüdür.

Bundan sonra batı ile yıldız rüzgârı arasında bir gün bir gece yine Heyhat sahrasında Heşdik kavmi obalarını seyre­derek Kalmık (Kalmuk) Tatarları korkusunu da çekerek:

Cengiz Han vilâyeti olan Alatır şehrine geldik. Tatar mü­verrihlerinin rivayetine göre bu şehri Tufandan sonra (Feri­dun oğlu Ayrıç?) yapmış, sonra Alatır Han imâr etmiş, Toktamış Han merkez edinmiş, Timur Han harab edip, sonun­da Moskof kralı zabtedip imâr eder. Başka veziri vardır. 10 bin askeri olup yarısı Mujik Kazağıdır. Yarısı Heşdik ve Ya-

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.