FANDOMEÇS/11/311 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/313
man Sadak askeridir. Bunlar Kalmuk ile kardeş olup barış­mışlardır. Kalmuklar şehir içinde gezerler. Bu Alatır şehri yine Heyhat sahrasındadır ama, İtil'den bir konak çimenlik bir sahradadır. Suyu ve havası güzel, Mujik kızları, dünya güzeli gibidir. Fakat iklimi ço ksoğuk olduğundan ahalisi çok ve kaim elbise giyerler. Bu şehir İslâm elinde iken gayet sa­natlı camiler vardı. Ama ne yazık ki şimdi kâfir elindedir. 77 cami kilise olmuştur. Ama minare ve minberleri hâlâ dur­maktadır. Bu şehirde 6 bin saz örtülü ev, 600 adet dükkân, 7 han, 3 hamam, 7 Heşdik müslümanları mescidi vardır. Ama aşikâre ezan okumak yasaktır. Fakat cemâat ile namaz kılmaları yasak değildir.

Buradan da yine kuzeye bir gün gidip:

Feridun Han'ın tahtı olan Balu kalesi:Yapıcısı, Tatar müverrihlerine göre, Tufan'dan sonra Nuh'un gemisinden çıkan Feridun Handır. Sonra Cengiz Han evlâtlarından Balu (Palu) Han burada bir kale yapar. Bu hakîr Evliya kaleyi at ile bir günde güç dolaştım. Vâkıâ Nem­se, Alman, İsveç, Felemenk kâfirlerinin kaleleri gibi yük­sek ve sağlam değilse de, yalınkat duvarlı, bir kapılı bü­yük kulelidir. Fakat adımlayamadım.. Çünkü, at ile bir günde dolaşılan bir sûru bu hakîr yaya yürüyüşle nice adım­layım. İdil nehri kenarında Moskof hükmünde başka banlık-tır, 10 bin Heşdik Tatarı, onbin Mujik Kazağı, bin kadar Kal­rnuk Tatarı askeri vardır. 24 kapısı vardır. Kilise ve manas­tırlarının süsüne aşkolsun. Çünkü Palu Han zamanında bun­lar hep cami ve mescid imiş. Bu şehri de Timur harab etmiş. Hattâ Heşdik kavmi bu şehirdeki (eskiden) cami olan bir kiliseye (Hızır Bankan, ve Alay Yakkan) (1) mescidi derler. Palu Han bu camii yüz yılda tamamlamış. Tatarlar o asırda

___________

(1) Yahut Hızır Yakkan, Alay Bakkan, yahut Hızır Bakkan Alay Bakkan..

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.